อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2017
มองเห็นนิมิตของชีวิตแห่งพระพรของคุณในพระคริสต์
See Visions Of Your Blessed Life In Christ

“พระเจ้าตรัสว่า ในวาระสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมด บุตรา บุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะ บรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต และบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็น” (กิจการ 2:17)

     ในข้อพระคำตอนต้น เปโตรเน้นย้ำถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะในโยเอล 2:28 ผู้เผยพระวจนะคนนั้นไม่ได้กล่าวว่า “พระเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นนิมิตของคนหนุ่ม” แต่พระคำของพระเจ้าที่ผ่านมาทางผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “…บรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นิมิต…” สิ่งนี้แตกต่างจากการที่พระเจ้าประทานนิมิตและการสำแดงแก่เรา ความจริงของพระวิญญาณที่พระองค์เปิดเผยให้แก่เรา เราจะต้องตระหนักในวิญญาณของเรามองเห็นนิมิต นี่เป็นส่วนของพระพรของคริสตจักรที่จะมีประสบการณ์ในยุคสุดท้ายนี้

คุณสามารถฝึกฝนที่จะมองเห็นนิมิตได้ เป็นนิมิตของชีวิตแห่งพระพรของคุณในพระคริสต์ นิมิตของชีวิตแห่งชัยชนะของคุณและการเดินในความรัก ฤทธิ์เดช และความชอบธรรมของพระคริสต์! ถ้านิมิตของความกลัว ความตาย ความเจ็บป่วย ความยากจน และความล้มเหลวมาถึงคุณ จงปฏิเสธมัน และเปลี่ยนความคิดของคุณทันทีไปที่ความจริงของพระคำพระเจ้า และตั้งโปรแกรมใหม่เพื่อให้คุณมองเห็นนิมิตที่ถูกต้อง

เมื่อคุณฝึกฝนสิ่งนี้ คุณจะประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของคุณ เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเมื่อคุณบังเกิดใหม่ นี่เป็นสิ่งแรกที่พระองค์ฝึกให้คุณทำ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คำว่า “ดูเถิด” ในภาษากรีก “idou” และเหมือนภาษาฮีบรูคำว่า “kazar” ซึ่งมีความหมายว่ามองดูและเห็นด้วยตาของผู้เผยพระวจนะ

พระวิญญาณผ่านทางเปาโล ต้องการให้คุณเห็นนิมิตที่ถูกต้องของผู้ที่คุณเป็นในพระคริสต์ ตอนนี้ที่คุณบังเกิดใหม่แล้ว มองเห็นว่าคุณมีชีวิตใหม่ มองเห็นว่าคุณเป็นความสำเร็จ มองเห็นว่าคุณจำเริญขึ้น เดินในสุขภาพ ความเข้มแข็ง และชัยชนะ! มองเห็นว่าคุณชอบธรรม บริสุทธิ์ สมบูรณ์ในพระองค์ และเป็นที่รักของพระองค์ มองเห็นว่าคุณเป็นผู้ส่งสาร และเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ และเป็นผู้แจกจ่ายพระคุณ พระเมตตา และความดีของพระองค์แก่โลกของคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นว่าจะอยู่ในตำแหน่งแห่งพระสิริที่มากขึ้นได้อย่างไร ข้าพระองค์อยู่เหนือขีดจำกัดของความคิดและความรู้สึก เพื่อมองเห็นพระพรของข้าพระองค์ในพระคริสต์ และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์และสร้างข้าพระองค์ขึ้นในพระองค์ ข้าพระองค์มองเห็นพระสิริ ความชอบธรรม ความสมบูรณ์ การรักษา และพระพรตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยเอล 2:28-29; ปัญญาจารย์ 3:11


Comments are closed