พุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2016

มองเห็นตัวคุณเองในพระองค์
Beholding Yourself In Him
“แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18)

     “พระฉายา” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมาจากภาษากรีกคำว่า “katoptrizomai” และมีความหมายว่าสะท้อนภาพของตนเอง พระคำของพระเจ้าคือกระจกสะท้อนของพระเจ้าที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของคุณ และตัวตนแท้จริงของคุณก็คือพระสิริของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เปาโลอธิบายโดยทางพระวิญญาณ เขากล่าวว่าเราถูกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สิ่งที่เราได้มองเห็นในขณะที่เราศึกษาและภาวนาพระคำ

พระสิริของพระคำเป็นพระสิริที่เป็นลำดับขึ้นไป พระคำกล่าวว่า “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” เมื่อคุณมองดู คุณมองเห็นพระสิริหรือศักดิ์ศรีมากขึ้น และผลก็คือคุณได้กลายเป็นพระฉายา (ศักดิ์ศรีที่มากขึ้น) ที่คุณมองเห็น ฮาเลลูยา

ยากอบ 1:23 กล่าวว่า “เพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงา” งานของคุณคือการมองดูที่พระสิริของพระเจ้าในกระจก ยกกระจกขึ้นมาตรงหน้าของคุณตลอดเวลา แน่นอนที่สุดพระคำนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณ พระคำจะเปลี่ยนแปลงสภาพของคุณ และทำให้คุณได้อยู่ใน “ที่” ของคุณ

นี่คือสิ่งที่คุณต้องการถ้าหากคุณได้พยายามที่จะเลิกนิสัยที่ไม่ดีบางอย่าง อย่ากล่าวว่า “ฉันกำลังพยายามเปลี่ยนแปลง” ไม่ใช่ อย่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง เพียงทำตามสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ศึกษาและภาวนาพระคำอย่างต่อเนื่อง และคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงให้มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป นี่เป็นพันธกิจพิเศาของพระคำพระเจ้าในวิญญาณของเรา

ยิ่งคุณมองดูพระองค์ในพระคำมากเท่าใด คุณจะยิ่งมองเห็นตัวคุณเองว่าเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเท่านั้น ไม่น่าแปลกที่พระองค์บอกเราว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17) ใช้กระจกของพระเจ้าทุกวัน มองดูตัวคุณเองในพระคำและมองเห็นตัวคุณเองในพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพันธกิจของพระคำพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ใคร่ครวญถึงพระคำของพระองค์ในวันนี้ พระสิริและฤทธิ์เดชของพระองค์ได้รับการเปิดเผยและปลดปล่อยในวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ถูกเปลี่ยนให้มีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป ในความงดงามที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; โยชูวา 1:8


Comments are closed