พุธที่ 16 มกราคม 2013

มองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์
See With His Light

“แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:7)

พระคำของพระเจ้าคือแสงสว่าง (สดุดี 119:105) และพระคัมภีร์ได้บอกเราให้เดินในแสงสว่างเหมือนพระเจ้าในแสงสว่าง เราสามารถเดินในแสงสว่างและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ เพราะว่าเราเกิดจากพระคำ (1 เปโตร 1:23) ซึ่งเป็นแสงสว่าง และดังนั้นเราจึงเป็นลูกแห่งความสว่าง (1 เธสะโลนิกา 5:5) บัดนี้เราต้องมองเห็นด้วยแสงสว่างของพระเจ้า ภายใต้แสงสว่างนั้น คุณจะไม่เห็นความความยากจน ความเจ็บป่วย โรคร้าย ความตาย ความล้มเหลว หรือความเป็นไปไม่ได้
การมองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์หมายความว่ามองเห็นโดยพระคำ ซึ่งหมายความว่าการตัดสินของคุณ ความเห็น และแนวความคิดของคุณได้รับอิทธิพล และแรงบันดาลใจจากความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า หมายความว่ามองเห็นตัวคุณเองแบบที่พระเจ้าทรงมองดูคุณ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมองตัวคุณเองภายใต้แสงสว่างนั้น ใน 2 โครินธ์ 5:21 ซึ่งกล่าวว่า “…เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” ทั้งหมดที่คุณต้องการคือพูดว่า “ครับ/ค่ะ” คุณควรอยู่ภายในแสงสว่างนั้นและพูดอย่างต่อเนื่องว่า “ข้าพเจ้าคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่า คุณจะดำเนินชีวิตในฐานะผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์
หลักการนี้ใช้ได้เช่นกันกับสุขภาพของคุณ แพทย์อาจจะตรวจร่างกายของคุณด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ และตรวจพบว่ามีบางสิ่งผิดปกติในร่างกายของคุณ อย่าร้องไห้ พระเยซูคือ “แสงสว่างแท้” ซึ่งส่องสว่างให้กับมนุษย์ทุกคนที่เข้ามาในโลกนี้ (ยอห์น 1:9) เปิดแสงสว่างของพระองค์ในตัวคุณ และคุณจะเห็นว่าคุณได้ถูกทำให้สมบูรณ์แบบแล้วในพระคริสต์ ชื่นชมยินดีในความจริง และในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์
พระเจ้าได้ประทานพระคำของพระองค์ให้กับคุณเพื่อส่องสว่างแก่ทางของคุณ เพื่อจะไม่ให้มีความมืดหรือความไม่แน่นอนในขณะที่คุณดำเนินชีวิต จงเห็นด้วยกับสิ่งที่พระคำกล่าวไว้เกี่ยวกับคุณ กล่าวถ้อยคำนั้นออกมา และปฏิบัติตาม นั่นคือการเดินในแสงสว่างของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์ทรงเป็นโคมส่องเท้าและเป็นแสงสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความจริงแห่งพระคำของพระองค์ในวันนี้ และในขณะที่ข้าพระองค์ทำเช่นนั้น ข้าพระองค์ได้ถูกนำไปในทางแห่งความรุ่งเรือง ชัยชนะ และความยอดเยี่ยม ไม่มีความมืดหรือความไม่แน่นอนในทางของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:5-7; 1 ยอห์น 2:8-10


Comments are closed