พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2016

มองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์
See With His Light

‘ พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:13)

    ข้อพระคำตอนต้นบอกถึงตำแหน่งในปัจจุบันของคุณต่อพระพักตร์พระเจ้า คุณอยู่ที่นั่นในตอนนี้ คุณถูกนำออกจากความมืดไปสู่อาณาจักรแห่งบุตรที่รักของพระเจ้า นั่นคือที่ซึ่งคุณอยู่ และนั่นคือมุมมองที่คุณควรจะมองดูทุกสิ่งในชีวิต คุณไม่ได้ยากจน คุณมั่งคั่งและมีเพียงพอในทุกสิ่ง คุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับชีวิตและความชอบธรรม

คุณเป็นความสำเร็จ และคุณกำลังเคลื่อนสู่พระสิริที่สูงมากขึ้นไปเรื่อยๆ มองเห็นพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของคุณ และปฏิเสธที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองอื่น พระคำกล่าวว่า “โอ นครแห่งพระเจ้าเอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญเธอ” (สดุดี 87:3) ดำเนินชีวิตในสภาพเป็นจริงของตัวคุณในพระคริสต์ พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่าง ใช้แสงสว่างของพระองค์เพื่อมองเห็นสิ่งยิ่งใหญ่มากมายที่พระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ

เมื่อแสงเอ็กซ์-เรย์ หันมาที่คุณ มันไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่วางไว้ด้านล่าง มันจะส่องไปถึงกระดูกของคุณ เช่นเดียวกัน พระคำของพระเจ้าส่องเข้าไปในวิญญาณของมนุษย์ เมื่อพระคำของพระเจ้าบอกบางสิ่งกับคุณ ซึ่งเป็นไปตามแสงสว่างของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงมองเห็น ยกตัวอย่างเช่น ในวิวรณ์ 2:9 พระเยซูตรัสกับคริสตจักรในเมืองสเมอร์นาว่า “เรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทุกข์ลำบากและยากจน (แต่ว่าเจ้าก็มั่งมี)…” ผู้คนอาจดำเนินชีวิตในความยากจน แต่พระเยซูตรัสว่าพวกเขามั่งมี

คุณอาจกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่ และคุณกำลังเป็นหนี้ แต่ถ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้า คุณมั่งมี นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงมองเห็นคุณในพระคำ – มั่งมี! ทุกเวลาที่คุณกำลังรอพระองค์ให้ “ทำบางสิ่ง” เพื่อที่คุณจะสามารถจ่ายค่าเช่าของคุณ พระองค์กำลังรอคุณให้ลุกขึ้นสู่คนที่คุณเป็น พระองค์ไม่ได้เห็นว่าคุณล้มละลายหรือยากจน เพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่พระองค์มองดูคุณ พระองค์เห็น “ทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เป็นเจ้าของทุกสิ่ง”

มองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์ และคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ถ่วงอยู่นั่นไม่มีพื้นฐานความจริง มองเห็นด้วยแสงสว่างของพระองค์และคุณจะมีสันติสุขเสมอ เพราะว่าสิ่งที่คุณมองเห็นทั้งหมดก็จะเป็นคำตอบและชัยชนะของคุณ ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าอยู่ในแสงสว่างของพระเจ้า ข้าพเจ้ามองเห็นด้วยแสงสว่างนั้น! ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าข้าพเจ้าเป็น และข้าพเจ้ามีในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าข้าพเจ้ามี และข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้ พระองค์ได้ให้ทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ชื่นชม และข้าพเจ้ามีชีวิตบนตำแหน่งแห่งการพักผ่อน รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์

ศึกษาเพิ่มเติม: โยนาห์ 2:8; 2 โครินธ์ 4:18; โยชูวา 6:2


Comments are closed