จันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2016

มองเห็นด้วยวิญญาณของคุณ
Seeing With Your Spirit

“เพราะเหตุนี้ นับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเรื่องนี้ เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

    ในปฐมกาล 3 เราได้อ่านเรื่องราวของซาตานที่พยายามล่อลวงเอวาให้กินผลจากต้นไม้ต้องห้าม เมื่อเอวาหลงเชื่อและกินผลจากต้นไม้นั้นและได้ให้อาดัมกินด้วย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น พระคำกล่าวว่า “ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่” พวกเขามีความรู้ใหม่
ก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ เพราะว่าพวกเขามีความสามารถที่จะมองเห็นอย่างแตกต่างในอีกโลกหนึ่งของชีวิต พวกเขาสูญเสียสายตานั้นไป (สายตาฝ่ายวิญญาณ) และหล่นลงไปในอีกระดับหนึ่งของการมองเห็น ซึ่งถูกปกครองด้วยความรู้สึก ดังนั้นพวกเขาจึงถูกปกครองด้วยความรู้สึก พวกเขาไม่สามารถมองเห็นด้วยวิญญาณของพวกเขาอีกต่อไป พวกเขามีการตีความแบบใหม่ต่อชีวิต การตีความซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่ คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ เขาขาดสายตาฝ่ายวิญญาณ เขาขาดความเข้าใจฝ่ายวิญญาณและไม่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าในโลกของพระองค์ได้ แต่เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้ตื่นขึ้นในความเป็นพระบิดาของพระเจ้า คุณได้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้า คุณได้ถูกนำเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า

เอเฟซัส 1:17-18 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริ ทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจ ที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์ ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น…” ในตอนนี้ พระวิญญาณของพระเจ้านั้นหมายถึงความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ซึ่งอยู่เหนือการใช้ความคิดและความรู้สึก ความคิดนั้นเป็นเครื่องมือ แต่มนุษย์มีความสามารถที่อยู่เหนือความคิดของเขา ความคิดรับเอาข้อมูลจากวิญญาณและจากความรู้สึก แต่มีความเข้าใจที่อยู่เหนือความคิด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนของพระเจ้าจึงมีไว้สำหรับผู้ที่บังเกิดใหม่ คือผู้ที่วิญญาณมนุษย์ของเขาได้รับการเปลี่ยนใหม่

เป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่คุณจะมองเห็นแตกต่างออกไป ที่คุณจะมองเห็นด้วยวิญญาณของคุณ เป็นเหตุผลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อธิษฐานผ่านอาจารย์เปาโลว่าให้คุณได้เติมเต็มด้วยความรู้ถึงน้ำพระทัยของพระบิดา และในสติปัญญาและความรู้ฝ่ายวิญญาณทุกอย่าง เพื่อที่คุณจะสามารถ “…ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ คือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง และเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า” (โคโลสี 1:10) สิ่งนี้เป็นไปได้ เดินในแสงสว่างนี้ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสายตาที่จะมองเห็นถึงความล้ำลึกและความลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าให้แก่ข้าพระงค์ ข้าพระองค์มีชีวิตเหนือโลกของประสาทสัมผัส พระองค์ได้ประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและการสำแดงในความรู้ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ สายตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยแสงสว่าง และตอนนี้ข้าพระองค์ตระหนักอย่างชัดแจ้งถึงความจริงแห่งแผ่นดินของพระองค์ เพลิดเพลินกับมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อพยพ 35:31; 2 ทิโมธี 1:7


Comments are closed