พฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2015

มองเห็นจากยอดเขา
See From The Mountaintop

“แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์” (สดุดี 23:4)

    คุณรู้หรือไม่ว่าเหมือนกับที่เรามีภูเขา หุบเขา และพื้นที่ราบในโลกฝ่ายร่างกายนี้ ยังมีสิ่งเหล่านี้ในโลกฝ่ายวิญญาณอีกด้วย? ใช่แล้ว โลกฝ่ายร่างกายแท้จริงแล้วเป็นเงาของโลกฝ่ายวิญญาณ เมื่อศึกษาพระคำ คุณจะค้นพบจากการเขียนของผู้เผยพระวจนะว่าพวกเขาไม่ได้กล่าวถึงภูเขาและหุบเขาในโลกนี้ แต่เป็นโลกฝ่ายวิญญาณ ในโลกฝ่ายวิญญาณนั้นบางคนอยู่ในหุบเขา บางคนอยู่บนยอดเขา

ในหุบเขานั้น ผู้คนมองเห็นแต่กิจการของมารร้ายและความชั่วร้ายแห่งความมืดเท่านั้น เป็นที่ซึ่งพวกเขาต้องการการช่วยกู้เสมอ ซาตานและสมุนของมันมีอิทธิพลกับพวกเขามากกว่าพระเจ้าและทูตสวรรค์ ในการดำเนินชีวิตในหุบเขานั้นคือการเดินทางในทิศทางที่ผิดในโลกฝ่ายวิญญาณ อย่างไรก็ตาม บางคนในพวกเขามองเห็นจากบนยอดเขา เราดำเนินในโลกแห่งแสงสว่าง ที่ซึ่งทั้งหมดที่เรามองเห็นคือความสำเร็จ ชัยชนะ การรักษา และคำพยานแห่งความรอด ในเส้นทางของเรานั้นซาตานไม่ได้มีอิทธิพลอะไร เพราะเรารู้ว่ามันเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้แล้ว พระเยซูได้ผูกมัดมันและทำให้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกมันในโลกฝ่ายวิญญาณ (โคโลสี 2:15)

บนยอดเขานั้นเรารู้ว่าเราไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับซาตาน มันพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงแล้ว สิ่งที่มันสามารถทำได้คือการพยายามใช้การล่อลวงและความกลัว มันใช้ทั้งสองสิ่งในการทำให้พระคำของพระเจ้าไม่สามารถทำงานในชีวิตของผู้คนได้ เพราะว่ามันรู้ว่ามีเพียงทางเดียวที่พวกเขาจะชนะมันได้ก็โดยผ่านทางความรู้ของพวกเขา และการประกาศพระคำ 2 โครินธ์ 10:4 กล่าวว่า “เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย”

แนวความคิด ทฤษฏีและจินตนาการที่ถูกปลูกไว้ในความคิดของมนุษย์ที่ทำให้พวกเขาปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องนั้นคือป้อมปราการ ป้อมปราการเหล่านี้ถูกทำลายได้โดยผ่านทางความรู้ในพระคำ เมื่อซาตานพยายามที่จะปลูกจินตนาการของความกลัว ความล้มเหลว หรือความเจ็บป่วย หรือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นในความคิดของคุณ จงใช้พระคำต่อสู้พวกมัน และมันจะถูกทำลายอยู่ภายใต้เท้าของเรา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าไม่ใช่คนธรรมดา ข้าพเจ้าเป็นประชากรของศิโยน เยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่เบื้องบน ข้าพเจ้านั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน เหนือกว่าอำนาจทั้งปวง ศักดิเทพ อิทธิเทพ และเทพอาณาจักร และนามทุกนามที่ถูกกล่าวถึง ไม่ใช่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกที่กำลังจะมาถึงด้วย ทุกสิ่งอยู่ภายใต้เท้าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าปกครองและครอบครองร่วมกับพระคริสต์

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:22; 2 โครินธ์ 10:4-5


Comments are closed