จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014

มองเห็นความจริงเหนือกว่าเงา
See The Reality Beyond The Shadows

“บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นหลักฐานมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11:1)

    ความเชื่อคือความสามารถที่จะมองเห็นและเดินในสภาพความเป็นจริงที่ไม่รู้จักในประสาทสัมผัส ความเชื่อมองเห็นสภาพความเป็นจริงเกิดเงา โดยความเชื่อคุณสามารถมองเห็นด้วยวิญญาณของคุณผ่านทางพระคำของพระเจ้า และประกาศออกไป โดยไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้าม “ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้ามีในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้ามี และข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้!”

นี่คือวิธีที่อับราฮัมได้กลายมาเป็นผู้ครอบครองทั้งโลกนี้ เมื่อพระเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเงยหน้าขึ้นแลดูและมองดูจากสถานที่ที่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เพราะว่าแผ่นดินทั้งหมดซึ่งเจ้าเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์” (ปฐมกาล 13:14-15) เขารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้กำลังพูดถึงพื้นดินในโลกนี้ แต่โดยความเชื่อ เขาเห็นโลกทั้งหมดด้วยตาฝ่ายวิญญาณของเขา และเขาเชื่อ “ด้วยว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไร ก็ว่า `อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน’” (โรม 4:3)

โคโลสี 1:13 กล่าวว่า พระเจ้าได้นำเราเข้าสู่อาณาจักรของบุตรที่รักของพระองค์ เราอยู่ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ และในอาณาจักรนี้ พระองค์ได้อวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น (เอเฟซัส 1:3) นี่รวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความดีงาม (2 เปโตร 1:3) การรักษาและสุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง ความสำเร็จ ชัยชนะ และชีวิตแห่งพระสิริที่สูงกว่าของคุณได้ถูกทำให้สำเร็จแล้วในพระคริสต์ มีแล้วในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลกฝ่ายวิญญาณ คุณยึดความจริงฝ่ายวิญญาณนี้และทำให้เป็นจริงในชีวิตของคุณผ่านทางความเชื่อ

มองเห็นและครอบครองจากวิญญาณของคุณ เพราะนั่นคือที่ซึ่งพระเจ้านำคุณไป โดยความเชื่อของคุณ คุณสามารถเข้าใจถึงสภาพความจริงของอาณาจักรฝ่ายวิญญาณซึ่งเราอยู่ในนั้นและทำให้เป็นจริงขึ้นในโลกนี้ คุณสามารถยึดครองธุรกิจ องค์กร เมือง ประเทศ และทั้งโลกนี้สำหรับพระคริสต์และข่าวประเสริฐของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเห็นด้วยตาแห่งความเชื่อของข้าพเจ้าและครอบครองในโลกฝ่ายวิญญาณ! ในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าได้เอาชนะโลกนี้และระบบของมันแล้ว! ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้าไปอย่างมาก ซาตานและสมุนแห่งความมืดของมัน รวมถึงสิ่งที่เป็นแง่ลบทั้งหมดในโลกนี้ถูกควบคุมไว้แล้ว และข้าพเจ้าครอบครองอย่างมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นในพระคริสต์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:7; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed