เสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2014

มองหาพระสิริของพระองค์
Look Out For His Glory

“ท่านมิได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้น จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (โรม 4:20)

    ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้ายังไม่ได้ทำเพื่อคุณ เอเฟซัส 1:3 เน้นย้ำความจริงในข้อนี้ “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” พระองค์ได้ประทานพระพรทั้งสิ้นที่คุณสามารถจินตนาการได้ให้กับคุณแล้ว เปโตรยังยืนยันเรื่องนี้ไว้ใน 2 เปโตร 1:3 “ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์”

ดังนั้นสิ่งนี้จึงหมายถึงว่าชีวิตของคุณควรที่จะเป็นชีวิตแห่งการสรรเสริญ นมัสการ และขอบพระคุณพระเจ้า ทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลา โดยการที่รู้ว่าพระเจ้าทรงอวยพรคุณนั้น คุณควรที่จะถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่ง มองหาพระสิริของพระองค์ในทุกสภาพแวดล้อม แทนที่จะมองดูที่ปัญหา โรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ คุณเลือกที่จะมองดูที่พระคำ และปฏิบัติตาม พระคำของพระองค์คือที่ซึ่งพระสิริของพระองค์อยู่

อับราฮัมเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในเรื่องนี้ พระเจ้าบอกเขาผ่านทางนางซาราห์ภรรยาของเขา ว่าเขาจะมีลูกชาย โดยผ่านเขาประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพร นางซาราห์ไม่เพียงแต่เป็นหมันในช่วงเวลานั้น แต่นางหมดประจำเดือนแล้วด้วย แล้วอับราฮัมจะทำอย่างไร? นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านไปในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เขาเข้มแข็งในความเชื่อ ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

อับราฮัมมีความเชื่อในการอัศจรรย์ของเขาโดยการมองดูที่พระสิริของพระเจ้าในสถานการณ์นั้นเท่านั้น ไม่น่าแปลกที่เขาสรรเสริญพระเจ้า คุณสรรเสริญพระเจ้าโดยการยึดเอาพระคำของพระองค์ว่าเป็นความจริงเที่ยงแท้เพียงอย่างเดียว ปฏิเสธที่จะยอมให้สถานการณ์รอบข้างมาทำให้คุณหวั่นไหว

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีปัญหาในร่างกายของคุณ บางทีอาจเป็นเนื้องอกที่บางส่วนในร่างกายของคุณ อย่าพูดถึงเนื้องอกนั้น อย่าบ่นถึงความเจ็บปวด แต่เลือกที่จะเห็นว่ามันได้หายไปแล้วจากร่างกายของคุณ และด้วยผลที่ได้รับ เริ่มต้นที่จะสรรเสริญพระเจ้า กล่าวการรักษาและสุขภาพที่ดีของคุณ ไม่ใช่ความเจ็บป่วย ประกาศความรุ่งเรืองไม่ใช่ความขาดแคลน กล่าวชีวิตไม่ใช่ความตาย นั่นคือวิธีที่แน่นอนในการมองหาพระสิริของพระองค์ในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของพระสิริในพระคำของพระองค์ วันนี้ความเชื่อของข้าพระองค์เข้มแข็งและมีชีวิต เพราะว่าข้าพระองค์รู้ว่าผู้ที่สถิตในข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระคำของพระองค์เกี่ยวกับข้าพระองค์นั้นเป็นความจริงเที่ยงแท้ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; ฮีบรู 11:1-2


Comments are closed