จันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2013

มองดูสง่าราศีภายใน!
Look To The Glory Within!

“แต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 โครินธ์ 4:7)

    เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว ชีวิตของคุณได้กลายเป็นหนึ่งในพระพร 1 เปโตร 3:9 กล่าวว่า คุณถูกเรียกให้ได้รับพระพร ใน 2 เปโตร 1:3 บอกเราว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้มอบทุกสิ่งแก่เราซึ่งบริบูรณ์ด้วยชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้า ผ่านทางความรู้ของพระองค์ที่ได้เรียกเราเข้าสู่สง่าราศีและความดี ภายในคุณคือสง่าราศีของพระเจ้า ความงดงามและความดีเลิศของพระวิญญาณ ดังนั้นจงมองเข้าไปที่สง่าราศีภายใน

พระเยซูทรงตรัสไว้ในลูกา 6:45 กล่าวว่า “คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน…” พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าคุณควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าที่จะประทานสิ่งดีต่างๆจากสวรรค์แก่คุณ เพราะว่าวิญญาณของคุณเป็นที่เก็บสิ่งดีต่างๆ ไว้ คุณเพียงแค่ต้องนำมันออกมา!

เมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว คุณได้รับเอาชีวิตและพระลักษณะของพระเจ้าเข้ามา คุณไม่จำเป็นจะต้องมองหาความช่วยเหลือจากภายนอก เพราะว่า “พระผู้ช่วย” สถิตภายในคุณ การสถิตอยู่ของพระองค์ภายในคุณนั้นคือทางออกสำหรับเหตุการณ์ร้ายทุกอย่าง และการปลดปล่อยจากปัญหาทั้งปวง คุณไม่จำเป็นต้องแสวงหาการอวยพร เพราะว่าคุณได้รับพระพรแล้ว (1 เปโตร 3:9) สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำในเวลานี้ก็คือ “ค้นหาและค้นพบ” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มองดูในกระจกของพระเจ้า และค้นพบว่าตันตนที่แท้จริงของคุณ

จงตระหนักว่าคุณคือพระพรของพระเจ้า เป็นพยานว่าในพระคริสต์ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับความสำเร็จ และชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งมาจากสวรรค์ภายในโลกนี้ การสื่อสารความเชื่อของคุณเกิดผลเมื่อคุณตระหนักถึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งอยู่ภายในคุณในพระเยซูคริสต์ (ฟิเลโมน 1:6) มีสิ่งดีอยู่ภายในคุณแล้ว สิ่งที่น่าชื่นชม สิ่งที่จะนำความยินดี เกียรติ และความยอดเยี่ยมออกมา เพราะว่าคุณอยู่ในพระเยซูคริสต์! มองเข้าไปภายในและนำความยอดเยี่ยมออกมาจากภายในคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระพรฝ่ายวิญญาณในฟ้าสวรรค์แห่งพระเยซูคริสต์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยสิ่งดีมากมาย และข้าพระองค์นำความยอดเยี่ยมออกมาจากภายในข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:3; เอเฟซัส 1:3


Comments are closed