อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2016

มองดูภายในสำหรับพระสิริที่สมบูรณ์
Look Inwards For The Perfect Glory

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

    อพยพ 24:16 บอกเราถึงการที่พระสิริของพระเจ้าได้ลงมาเหนือภูเขาซีนาย และเมฆและพระสิริปกคลุมเหนือภูเขานั้นเป็นเวลาหกวัน สิ่งนี้ทำให้เราเห็นบางสิ่ง นั่นคือการสถิตอยู่แห่งพระสิริของพระเจ้า ให้เห็นเป็นรูปของเมฆที่ลอยปกคลุมอยู่เหนือภูเขาซีนาย การสำแดงให้เห็นของพระสิริของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนยิวในถิ่นทุรกันดารสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่า เพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึก

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ยังคงมีบางคนในคริสตจักรที่ต้องการรับรู้พระสิริของพระเจ้าจากมุมมองทางฝ่ายร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพูดถึงเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าปรากฏในการประชุมในคริสตจักร พวกเขาคาดหวังที่จะเห็นก้อนเมฆ หรือการสำแดงบางสิ่งเหมือนอย่างในพระคัมภีร์เดิม แต่พระประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นมากกว่าพระสิริในอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

ไม่น่าแปลกที่บางคนจะมีความเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นถ้าพวกเขาได้เห็นบางสิ่งที่มองเห็นได้อย่างเช่นเมฆอยู่เต็มห้อง แต่นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นทารกในสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า พวกเขายังไม่ได้ขึ้นมาถึงระดับที่สูงกว่าที่จะเข้าใจการสำแดงแห่งพระสิริของพระเจ้า พระเยซูได้บอกอย่างชัดเจนว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้มาจากการสังเกต หรือว่าเป็นบางสิ่งที่จะสามารถหาได้ในสิ่งแวดล้อม พระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ นั่นหมายความว่าอยู่ในใจของคุณ (ลูกา 17:20-21)

พระสิริที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ! พระคริสต์ภายในคุณ คือพระสิริที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ฮาเลลูยา! เอเฟซัส 3:20 ได้อธิบายว่าสิ่งนั้นคือ “…ฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา”

ฤทธิ์เดชที่ทำงานภายในคุณนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นพระสิริของพระเจ้า และพระองค์สถิตภายในคุณ สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “ฤทธิ์เดชที่ปรากฏอยู่รอบตัวเรา” ไม่ใช่! การเจิมทำงานจากภายในคุณ ดังนั้นจงมองดูภายใน ที่พระสิริซึ่งอยู่ภายใน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้กลายเป็นแสงสว่างและการสำแดงพระสิริที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ สำแดงออกถึงความดีและความยอดเยี่ยมของพระองค์ทุกวัน พระสิริของพระองค์เต็มล้นในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เสมอที่ข้าพระองค์ได้กลายเป็นสิ่งสะท้อนแห่งพระสิริอันยอดเยี่ยมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 17:21; 2 โครินธ์ 3:18; เอเฟซัส 3:20


Comments are closed