พุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2015

มองดูที่พระเยซู
Look To Jesus

“หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์…” (ฮีบรู 12:2)

    ข่าวประเสริฐคือสิ่งที่พระเยซูได้กระทำแล้วเพื่อคุณและภายในคุณ พระองค์สิ้นพระชนม์แทนที่คุณ และถูกชุบให้เป็นขึ้นเพื่อการชำระของคุณ เดี๋ยวนี้คุณได้ถูกเรียกว่าชอบธรรมแล้ว สิ่งที่พระองค์ขอให้คุณทำในตอนนี้คือการเพ่งมองดูที่ความจริงในพระคำของพระองค์ ยอมรับในสิ่งที่พระองค์ได้ทำ อย่ามองดูที่ตัวของคุณเอง มองที่พระองค์ พระองค์คือผู้บุกเบิกความเชื่อและทำให้ความเชื่อของคุณ “สมบูรณ์”

ถ้าคุณเชื่อในตัวคุณเอง คุณอาจจะถูกครอบงำด้วยสิ่งที่คุณมองเห็นว่าขาดความสามารถและขาดแคลน แต่ในพระองค์คุณถูกทำให้สมบูรณ์แล้ว โคโลสี 2:10 กล่าวว่า “…ท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์…” คุณถูกทำให้สมบูรณ์ในพระองค์ตั้งแต่วินาทีที่คุณบังเกิดใหม่ ดังนั้นจงมองดูตัวคุณเองในพระองค์ มองดูพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตของคุณ สง่าราศีของคุณ ความยอดเยี่ยม สติปัญญา การครอบครอง ความชอบธรรม และกำลังของคุณ! เมื่อคุณยอมรับความจริงเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลที่สำคัญในวิญญาณของคุณ

เมื่อชนชาติอิสราเอลต้องทนทุกข์ทรมานเพราะพิษของงูในทะเลทราย หลายคนกำลังตายเพราะโดนงูกัด (กันดารวิถี 21:6) พระเจ้าทรงสั่งโมเสสให้ทำงูทองเหลืองขึ้น และชูขึ้นบนเสา และพระองค์ตรัสว่า “ใครก็ตามที่ถูกกัดและมองดูมันจะมีชีวิตรอด” โมเสสทำทุกอย่างตามคำสั่งและบอกทุกคนว่าใครก็ตามที่ถูกกัดให้มองที่งูทองเหลือง และเมื่อพวกเขามองดู พวกเขาก็มีชีวิตรอด (กันดารวิถี 21:9)

งูบนเสานั้นคือสัญลักษณ์ของพระคริสต์ที่ถูกตรึงไว้บนกางเขน พระคัมภีร์กล่าวว่า “โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:14-15) พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างและเป็นชีวิต ดังนั้นให้จุดสนใจของคุณอยู่ที่พระองค์ และคุณจะไม่มีทางเดินในความมืดหรือความตาย ละสายตาจากทุกสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ มองไปที่พระองค์! ถ้าคุณถูกรบกวนโดยความเจ็บป่วย ความยากจน ความล้มเหลว ฯลฯ หันหน้าจากสิ่งเหล่านั้นและมองดูที่พระเยซู มองให้เห็นความรุ่งเรือง สุขภาพ ชัยชนะ และการครอบครองของคุณ

ภาษากรีกของประโยคที่ว่า “หมายเอาพระเยซู” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นนั้นมีความหมายว่า “หันหน้ามองดูที่พระเยซู” นั่นหมายความว่าเอาสายตาที่จ้องมองของคุณหันจากสิ่งอื่นทั้งหมด และจดจ่อที่พระองค์ อย่าหันไปทางซ้ายหรือทางขวา มองเห็นตัวคุณเองในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์เท่านั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชัยชนะเหนือความตายของพระบุตรของพระองค์ และการเป็นขึ้นมาของพระองค์ที่นำข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตแห่งพระเจ้าและสง่าราศี ข้าพระองค์ตระหนักและจับจ้องที่พระราชกิจของพระคริสต์ที่สำเร็จแล้ว ดังนั้นข้าพระองค์จึงมีชีวิตแห่งพระสิริ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 12:1-2; ยอห์น 3:16


Comments are closed