พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
มองดูต่อไป…
Keep Looking…
ฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ และดำรงอยู่ในพระราชบัญญัตินั้น ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืม แต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั้น คนนั้นจะได้ความสุขในการของตน (ยากอบ 1:25)

   พระคำของพระเจ้าเป็นกระจก พระคำกล่าวว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (2 โครินธ์ 3:18) เมื่อเรามองดูที่กระจกของพระเจ้า เรามองเห็นตัวเอง เรามองเห็นพระสิริของพระเจ้า กระจกทั่วไปสะท้อนสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ แต่กระจกของพระเจ้าคือพระคำของพระองค์นั้นเป็นกระจกที่สมบูรณ์แบบซึ่งแสดงสิ่งที่คุณอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นคุณ

ยิ่งคุณมองดูเข้าไปในกระจกของพระเจ้า คุณจะยิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนสิ่งที่คุณมองเห็น ดังนั้นให้มองดูต่อไป เพราะว่าในขณะที่คุณมองดู คุณจะซึมซับ ชีวิตของคุณจะดียอดเยี่ยมมากขึ้น แต่ถ้าคุณละสายตาของคุณ คุณจะดำเนินชีวิตที่สับสน เพราะว่าคุณกำลังมองดูสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระคำกล่าวว่า “ฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ และดำรงอยู่ในพระราชบัญญัตินั้น ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืม แต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั้น คนนั้นจะได้ความสุขในการของตน” (ยากอบ 1:25)

ยากอบ 1:22 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้น ซึ่งเป็นการล่อลวงตนเอง” ถ้าคุณเป็นผู้ประพฤติตามพระคำ เมื่อคุณมองดูเข้าไปในกระจกของพระเจ้า คุณจะไม่ลืมว่าตัวเองเป็นใคร คนที่ไม่ได้ประพฤติตามพระคำนั้นมีวิกฤตการณ์ของชีวิต

ไม่ว่าความท้าทายที่คุณเผชิญและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไร ยึดพระคำไว้ จำไว้เสมอในสิ่งที่พระคำได้บอกไว้เกี่ยวกับคุณ คุณเป็นผู้มีชัยอย่างเหลือล้น ผู้ที่อยู่ในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ คงรักษาความรู้นี้ไว้

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ให้มีพระสิริมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และใส่แนวความคิดของผู้ชอบธรรมไว้ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นผู้ประพฤติตามพระคำ และไม่ใช่ผู้ฟังเท่านั้น ดังนั้นข้าพระองค์จึงได้รับการอวยพรตลอดไป ดำเนินชีวิตของพระเจ้าและอยู่สูงกว่าความเจ็บป่วย โรคร้าย ซาตาน และสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 19:7; โยนาห์ 2:8; เอเฟซัส 4:21-24


Comments are closed