อังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2015

มหาสนิทในพระกายและพระโลหิตของพระองค์
The Communion Of His Body And Blood

“เพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้น ข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ครั้นขอบพระคุณแล้วจึงทรงหัก แล้วตรัสว่า “นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” (1 โครินธ์ 11:23-24)

    บางคนอาจถามว่า “คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่สามารถรับพิธีมหาสนิทได้หรือไม่?” คำตอบคือ ไม่ได้ ผู้ที่ยังไม่ได้มอบหัวใจของเขาแด่พระคริสต์ไม่สามารถรับชีวิตของพระองค์ได้ เพราะว่าพิธีมหาสนิทนั้นคือการเข้าสนิทในพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ ทางเดียวที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้นั้นก็คือโดยการบังเกิดใหม่ คือการบังเกิดเข้าสู่พระคริสต์ ทุกคนที่ได้ผ่านขั้นตอนนี้แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถรับพิธีมหาสนิทเมื่อไรก็ได้ โดยการรับพิธีมหาสนิท คุณได้ยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวกันของคุณกับพระเจ้า ย้ำเตือนตัวคุณเองว่าคุณเป็นใคร

เราทำสิ่งนี้ตามคำสั่งของพระเยซู ไม่ใช่เพื่อที่เราจะจดจำพระองค์ในฐานะผู้ที่ทรงสิ้นพระชนม์อย่างไม่มีความหมายอะไร ไม่ใช่! การทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นมีเหตุผล พระองค์ตายเพื่อที่เราจะมีชีวิต และตอนนี้เรามีชีวิตแล้ว

การมีส่วนในพิธีมหาสนิท เราระลึกถึงพระองค์ในการเฉลิมฉลองของชีวิต ไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากและความท้าทายอะไร ขณะที่คุณรับพิธีมหาสนิท ให้ประกาศว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตอยู่ภายในคุณ และควบคุมสถานการณ์นั้นอยู่ ถ้อยคำแห่งชัยชนะของคุณควรจะเป็นถ้อยคำที่ดีและกล้าหาญ เพราะว่าพระคริสต์ได้ให้อำนาจและโอกาสในชีวิตแก่คุณ นั่นคือสิ่งที่คุณยืนยันเมื่อคุณรับพิธีมหาสนิท

พระคริสต์ได้ทำให้คุณมีชัยชนะตลอดไป! ให้สิ่งนี้เป็นความตระหนักรู้ของคุณขณะที่คุณรับพิธีมหาสนิท พระองค์ตรัสว่า “…จงทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” (1 โครินธ์ 11:24) นี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำบ่อยๆ เพื่อปลุกเร้าความเชื่อของเราครั้งแล้วครั้งเล่า ความเชื่อของเราในการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และผลแห่งชัยชนะและพระสิริเพื่อเรา

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยินดีแห่งความรอด และพระกายของพระคริสต์ที่ได้แตกหักเพื่อข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่ต้องแตกหักหรือพ่ายแพ้ในชีวิต ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตของพระองค์ที่ได้หลั่งออกเพื่อการยกบาป และที่ข้าพระองค์ได้กลายเป็นเจ้านายเหนือสถานการณ์ต่างๆ เป็นผู้ที่ได้รับชีวิตของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:3-5; 1 โครินธ์ 10:16-17


Comments are closed