ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2014

มรดกแห่งความยิ่งใหญ่
A Heritage Of Greatness

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ” (มัทธิว 5:13)

    พระเจ้าบอกอับราฮัมว่าพระองค์จะทำให้เขายิ่งใหญ่ และเชื้อสายของเขาจะทำให้บรรดาประชาชาติบนโลกนี้ได้รับพร (ปฐมกาล 22:18) นี่คือมรดกของเราในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม เราได้ถูกแยกออกเพื่อความยิ่งใหญ่ เป็นการทรงเรียกของเราให้เป็นพระพรไปสู่โลกนี้ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลก คุณอยู่ในโลกนี้ในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่ดี

ถ้าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หรือทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณอาจจะไม่มีทางเป็นในสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างให้คุณเป็น ก้าวแรกคือการที่ต้องรู้ว่าพระคริสต์ทรงเป็นผู้ใดภายในคุณ และคุณเป็นใครในพระองค์ โดยการรู้ถึงสิ่งนี้ อันดับต่อไปก็คือการเริ่มต้นดำเนินชีวิตตามนั้น สังเกตความคิดของพระเจ้าให้ดี พระองค์ตรัสกับอับราฮัมว่า “…เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร” (ปฐมกาล 12:2) อับราฮัมไม่ได้ร้องขอจากพระเจ้า “ได้โปรดเถิด ข้าพระองค์ต้องการเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ โปรดทำให้ข้าพระองค์ยิ่งใหญ่” ไม่ใช่! พระเจ้าเลือกที่จะทำให้เขายิ่งใหญ่ และทำให้เขาเป็นพระพร

นี่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีความตั้งใจเช่นนั้นหรือไม่ ความยิ่งใหญ่คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ พระสัญญาแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่ออับราฮัมมีไปจนถึงเชื้อสายของอับราฮัม ซึ่งก็คือคริสเตียน (กาลาเทีย 3:16) ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้บัพติสมาเข้าสู่พระคริสต์ ซึ่งหมายความว่าคุณคือเชื้อสายของอับราฮัม ดังนั้นจึงเป็นทายาทตามพระสัญญา (กาลาเทีย 3:27-29) คุณบังเกิดเข้าสู่ความยิ่งใหญ่โดยความดีของการที่คุณอยู่ในพระคริสต์ คุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่ได้อยู่ภายในคุณแล้วเวลานี้!

ดำเนินชีวิตทุกวัน ทุกอาทิตย์ และทุกเดือน ด้วยความคิดของชายและหญิงที่ยิ่งใหญ่อย่างที่คุณเป็น นี่คือปีแห่งความยิ่งใหญ่ของเรา และคนที่เกิดมายิ่งใหญ่นั้นมีรูปแบบในการคิด พูด เดิน และดำเนินชีวิต พวกเขาไม่บ่น พวกเขาทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น! โดยฤทธิ์เดชของพระคำและความสามารถของพระวิญญาณ พวกเขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ และสำหรับคนอื่นๆในปีนี้ และรักษาท่าทีแห่งความยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นบุคลิกภาพของคุณในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเจิมของพระองค์เหนือข้าพระองค์เพื่อการก้าวกระโดด และนำความคิดใหม่ และความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเป็นล้านๆคนทั่วทั้งโลกนี้ให้ดีขึ้น ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานสติปัญญาและพระคำแก่ข้าพระองค์ เพื่อทำสิ่งยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นสำหรับผู้อื่น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 12:1-3; กาลาเทีย 3:8


Comments are closed