พุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2015

มรดกของคุณในพระองค์
Your Inheritance In Him

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

    พระคำของพระเจ้าสามารถที่จะประทานมรดกให้แก่คุณได้ นี่คือเหตุผลที่การศึกษาและภาวนาพระคำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้เชื่อ โคโลสี 1:12-13 กล่าวว่า “ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์”

พระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นผู้เข้าส่วนในมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง คุณเห็นหรือไม่ว่ามีมรดกสำหรับคุณในพระเยซูคริสต์ คุณไม่ต้องทำโดยตัวของคุณเอง แต่พระองค์ได้ทำให้คุณโดยทางพระเยซูคริสต์ เพื่อมรดกอันยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังทรงปลดปล่อยคุณจากอำนาจแห่งความมืด และนำคุณเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์

ความมืดเป็นตัวแทนของพลังของความชั่วร้าย ผีร้าย และกิจการของมัน แต่พระองค์ทรงปลดปล่อยคุณออกจากสิ่งเหล่านั้น พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าจะเกิดกับคุณถ้าคุณอธิษฐานมากพอ พระองค์ทรงทำให้แล้ว สิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังให้คุณทำคือตอบสนองต่อพระคำของพระองค์ และเดินในพระพรทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคุณในพระคริสต์

พระคัมภีร์กล่าวว่าโดยผ่านความรู้ ความรู้แห่งการสำแดง ผู้ชอบธรรมจะได้รับการปลดปล่อยเข้าสู่มรดก (สุภาษิต 11:9) เมื่อคุณศึกษาและภาวนาพระคำ ไม่เพียงแต่คุณจะค้นพบมรดกของคุณในพระคริสต์ คุณยังจะสามารถเชื่อมต่อ และชื่นชมกับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้คุณในพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตในมรดกของคุณในพระคริสต์ เฉลิมฉลองมรดกนั้น

เฉลิมฉลองมรดกของคุณและทั้งหมดที่พระคริสต์ได้ทรงกระทำแล้วเพื่อคุณคือวิธีหนึ่งในการทำให้มารร้ายเงียบ เมื่อคุณขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณผ่านทางพระเยซูคริสต์ ความรอดของคุณ สุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง สันติสุข และชีวิตของพระองค์ในคุณ คุณกำลังเฉลิมฉลองมรดกของคุณในพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ ข้าพเจ้าได้อยู่ในทางที่ราบรื่น และมีมรดกที่ดี ข้าพเจ้าตระหนักถึงมรดกอันยิ่งใหญ่ในพระคริสต์ และผ่านทางการภาวนาพระคำ และการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ ข้าพเจ้าได้รู้จักและชื่นชมมรดกของข้าพระเจ้าในพระคริสต์มากขึ้น ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:5-6; โรม 8:16-17; โรม 10:10-11


Comments are closed