อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2018

มรดกของความเจริญรุ่งเรือง
A HERITAGE OF PROSPERITY

…พระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่ พระองค์ผู้พอพระทัยในความสมบูรณ์พูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์ (สดุดี 35:27)

     คริสเตียนทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุข, เจริญรุ่งเรือง, สุขภาพดีและเป็นปกติ ใน 3 ยอห์น 1:2 อัครสาวกยอห์นเปิดเผยความคิดของพระวิญญาณด้วยการพูดว่า “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตใจของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น” คุณไม่ต้องอธิษฐานหรือขอร้องพระเจ้าให้ทำให้คุณเจริญรุ่งเรือง นั่นคือคริสเตียนไม่ได้เป็นคนยากจนที่พยายามที่จะร่ำรวย แต่คือคนรวยที่กำลังค้นพบความมั่งคั่งและมรดกที่ไม่มีวันหมดของตนในพระคริสต์

ความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินเป็นสิทธิที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพราะคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม พระคัมภีร์กล่าวว่าอับราฮัมได้รับการพระพรในทุกสิ่ง (ปฐมกาล 24:1) เขาร่ำรวยด้วยฝูงวัว, เงินและทองคำ (ปฐมกาล 13:2) เช่นเดียวกับอับราฮัมคุณได้รับการอวยพรและอุดมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมากมาย กาลาเทีย 3:29 กล่าวว่า “และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” ท่านเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์

การเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์หมายความว่าทรัพย์สินและที่ดินทั้งหมดของพระองค์เป็นของคุณ มากเท่ากับที่เป็นของพระองค์ คุณเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เป็นเจ้าของ และลองเดาดูสิว่าหมายความว่าอย่างไร? พระองค์เป็นเจ้าของโลกทั้งโลก, รวมทั้งอัญมณีและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด! ดังนั้นทั้งโลกนี้รวมทั้งความมั่งคั่งทั้งหมดเป็นของคุณ คุณกล้าที่จะคิดและดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักรู้นี้ไหม?

เปาโลเข้าใจเรื่องนี้ เนื่องจากเขาได้ศึกษาพระคัมภีร์เขาได้ข้อสรุปว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ (1 โครินธ์ 3:21) คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออะไรก็ตามในชีวิต เพราะว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ถูกมอบไว้ให้แก่คุณแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขออะไรเลย

2 เปโตร 1:3 กล่าวว่า “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” นี่คือการทรงเรียกของคุณ วันที่คุณเป็นคริสเตียนคุณได้ยอมรับการทรงเรียกนั้น นั่นคือคุณได้โอบกอดมรดกแห่งพระพรและได้รับชีวิตความเจริญรุ่งเรืองที่เหนือธรรมชาติ, ความสำเร็จ และชัยชนะ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้สมควรได้รับคำสรรเสริญ พระองค์ทรงเป็นสหายที่ดีเลิศ และจิตใจของข้าพระองค์ชื่นชมยินดีที่ได้รู้ว่าพระองค์ได้อวยพรข้าพระองค์ด้วยทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการเพื่อชีวิตและทางธรรม! มรดกแห่งพระพรและชีวิตที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติ, ความเจริญรุ่งเรือง และพระสิริ ในพระเยซูคริสต์เป็นของข้าพระองค์ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่กำลังทำงานในข้าพระองค์เพื่ออวยพรและยกคนอื่นๆ ขึ้น ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม2 โครินธ์ 8:9; เอเฟซัส 1:3: สดุดี 35:27


Comments are closed