อังคาร ที่ 17 มกราคม 2017
“มนุษย์-พระเจ้า”
The “God-man”
“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

    คำพูดที่ว่า “บุตรของพระเจ้า” ไม่ได้มีความหมายเพียงว่า “ให้กำเนิดโดยพระเจ้า” ยกตัวอย่างเมื่อเราพูดว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” นั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น “มนุษย์-พระเจ้า” นั่นคือความหมายของ “บุตรของพระเจ้า” นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อพระเยซูทรงบอกพวกยิวว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พวกเขาต้องการที่จะขว้างหินให้พระองค์ตาย พวกเขาเข้าใจว่าพระองค์ทรงหมายถึงอะไร พระองค์กำลังบอกว่า “เราเป็นมนุษย์-พระเจ้า” นั่นหมายความว่าพระเจ้าในร่างของมนุษย์

แม้ในตอบสนองของพวกยิวนั้นแสดงให้เห็นว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์ตั้งใจจะบอก พวกเขาพูดว่า “ท่านซึ่งเป็นมนุษย์ทำให้ตัวเองเท่าเทียมกับพระเจ้าได้อย่างไร?” เนื่องจากสิ่งนี้พวกเขาพร้อมที่จะฆ่าพระองค์ เพราะในความคิดที่เคร่งศาสนาของพวกเขา นั่นเป็นการทำตามศาสนา พวกเขาเข้าใจว่าพระองค์ไม่ได้กำลังบอกว่าพระองค์บังเกิดจากพระเจ้า ในคำที่ว่า “บังเกิดจาก” บิดา แต่มีความหมายมากกว่านั้น! จนกว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ยังไม่ได้บังเกิดจากพระบิดา พระองค์ได้บังเกิดจากพระบิดาเมื่อพระองค์ได้รับการทำให้เป็นขึ้นมาจากความตาย นั่นคือวันที่พระองค์บังเกิดจากพระวิญญาณ และ
พระบิดาตรัสกับพระองค์ว่า “…เจ้าเองเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดเจ้า…” (ฮีบรู 1:5)

ก่อนช่วงเวลานี้ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่ไม่ได้หมายถึงผู้ที่บังเกิดแรกของพระบิดา พระองค์ได้กลายเป็นผู้บังเกิดแรกของพระบิดาเมื่อพระองค์ได้บังเกิดจากพระวิญญาณ โดยปราศจากตัวกลางที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง นั่นคือชนชาติใหม่ เป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดกับคุณ คุณบังเกิดโดยพระคำของพระเจ้าที่ไม่สูญหาย โดยปราศจากตัวกลางคือชายหรือหญิง

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคำกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นผู้นำของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ พระองค์ได้รับการทรงเรียกว่าเป็น “อันดับแรก” และไม่ใช่ “ผู้เดียว” ที่เป็นผู้ที่เป็นขึ้นจากความตาย เนื่องจากเราทุกคน! เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเรา เราทุกคนตายในพระองค์ เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย เราก็ได้รับการทำให้เป็นขึ้นจากความตายในพระองค์ ดังนั้นโดยที่เหมือนพระองค์ คุณคือมนุษย์-พระเจ้า สดุดี 82:6 กล่าวว่า “เราได้กล่าวว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ’” นี่เป็นภาษาแบบเผยพระวจนะ เพราะว่าเราบังเกิดจากพระวิญญาณองค์เดียวกันกับที่ทำให้พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย ฮาเลลูยา!
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการศึกษาและการฝึกฝนที่สม่ำเสมอในวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยืนในที่ของข้าพระองค์ และรับใช้ในฐานะมนุษย์-พระเจ้าในโลกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หยุดการทำงานของศัตรู และข้าพระองค์ประกาศว่ามีเพียงความชอบธรรมของพระเจ้าเท่านั้นที่มีชัยชนะในโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:4; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed