ศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2012

มนุษย์สวรรค์
The Heavenly Man

“มนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์” (1 โครินธ์ 15:47)

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น พระคำได้กล่าวถึงมนุษย์สองชนิดด้วยกัน: มนุษย์ดินและมนุษย์สวรรค์ มนุษย์ดินนั้นเกิดจากลักษณะของอาดัมคนแรก ผู้ซึ่งเป็นต้นตระกูลของเชื้อสายมนุษย์ แต่อีกด้านหนึ่ง มนุษย์สวรรค์ถูกสร้างจากภาพลักษณ์ของอาดัมคนที่สอง คือพระเยซูคริสต์ 1 โครินธ์ 15:48 กล่าวว่า “มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้น”
ให้ย้อนไปดูถ้อยคำของพระเยซูที่ตรัสแก่นิโคเดมัสในยอห์น 3:3 AMP “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ (anew, จากเบื้องบน) ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” สังเกตข้อพระคัมภีร์ที่ขีดเส้นใต้ นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่บังเกิดใหม่นั้นบังเกิดจากเบื้องบน เขาเป็นมนุษย์สวรรค์ นี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคริสเตียน คริสเตียนไม่ใช่ศาสนา แต่คือการสำแดงความรักของพระเจ้าในมนุษยชาติโดยกฎของความเชื่อ
ความเข้าใจของคุณในความจริงนี้จะใส่สปริงไว้ที่ย่างเท้าของคุณในขณะที่คุณประกาศอย่างกล้าหาญว่าคุณเป็นเหมือนพระเยซู เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระลักษณะของพระองค์ พระเยซูคือต้นแบบของชนชาติใหม่ของมนุษย์สวรรค์ ฮีบรู 12:22 กล่าวว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ คือเทพนครเยรูซาเล็ม และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้ และมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปี ผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว…” และในฟิลิปปี 3:20 อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงความจริงนี้ว่า “…บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์…”
คุณมีความมั่นใจในวันนี้ว่าสวรรค์คือบ้านของคุณ นั่นคือสถานที่ดั้งเดิมของคุณ สวรรค์คือที่ที่แท้จริงด้วยสิ่งที่เที่ยงแท้ เมื่อคุณตระหนักในข้อนี้คุณก็จะเข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงเพื่อทำให้ระบบธรรมชาติสมดุล แต่เพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ อาณาจักรแห่งสวรรค์นั้นกำลังทำงานในโลกนี้ และคุณก็เป็นส่วนที่จำเป็นในนั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของอาณาจักรสวรรค์ ถูกเรียกและแยกออกจากโลกนี้ ข้าพเจ้ามาจากเบื้องบน ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้องค์ประกอบและอิทธิพลที่ไม่ดีของโลกนี้ ข้าพเจ้าเป็นของอาณาจักรพระเจ้า ที่ที่ข้าพเจ้าจะยินดีในพระพรอันเต็มล้นและโอกาสพิเศษของมรดกของอาณาจักรของข้าพเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:20; สดุดี 87:5


Comments are closed