วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม
มนุษย์ภายใน: ตัวตนที่แท้จริงของคุณ
The Inward Man: The Real You

“แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า”(1 เปโตร 3:4)

     ใน 2 โครินธ์ 4:16 เปาโลแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างมนุษย์ภายนอกกับมนุษย์ภายในเมื่อเขาพูดว่า “ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ามนุษย์ภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่มนุษย์ภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน” สิ่งที่เปโตรเรียกว่า “บุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ” ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรานั้นเป็นสิ่งเดียวกับที่อัครทูตเปาโลเรียกว่า “มนุษย์ภายใน”

มนุษย์ภายนอกคือร่างกายและประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของการมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการชิมรส ประสาทสัมผัสเหล่านี้เป็นสื่อกลางของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเขา ร่างกายมนุษย์สามารถรับข้อมูลจากโลกนี้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เท่านั้น อย่างไรก็ตามมนุษย์ภายในคือวิญญาณของมนุษย์และจิตใจของเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของความคิด ความตั้งใจและอารมณ์ของเขา

“มนุษย์ภายใน” คือตัวตนที่แท้จริงของคุณ เขาไม่เห็นด้วยตาธรรมชาติ เพราะเขาเป็น “มนุษย์ที่อยู่ภายในมนุษย์” นั่นคือบุคคลที่แท้จริงที่อาศัยอยู่ในร่างกาย นั่นคือคนที่ได้รับความรอดของพระคริสต์และสัมพันธ์กับพระเจ้า เมื่อคุณเชื่อและกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู ร่างกายของคุณ (มนุษย์ภายนอก) ไม่ได้เกิดใหม่ แต่เป็นมนุษย์ภายในของคุณ วิญญาณมนุษย์ของคุณ

เมื่อคุณพูด มนุษย์ภายในเป็นผู้ที่พูดผ่านปากของคุณ เขาเป็นคนที่แสดงออกผ่านร่างกายของคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการบังเกิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ การบังเกิดใหม่คือการสร้างใหม่ของมนุษย์ภายใน วิญญาณมนุษย์ เพื่อจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้า นั่นคือพลับพลาบริสุทธิ์ของพระองค์

มีคนจำนวนมากที่เป็นห่วงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของพวกเขา ซึ่งก็คือมนุษย์ภายนอก โดยไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆ แล้วพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ การให้ความสนใจสูงสุดควรอยู่ในการฝึกฝนและให้การศึกษาแก่มนุษย์ภายในของคุณ เพราะว่านั่นคือตัวตนและลักษณะของคุณ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “วิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระยาห์เวห์ ส่องดูทุกส่วนภายในเขา” (สุภาษิต 20:27) พระเจ้าสื่อสารกับวิญญาณของคุณในการนำและชี้นำคุณ พระองค์ติดต่อกับคุณผ่านวิญญาณของคุณ ดังนั้นจงฝึกฝนการให้การศึกษาแก่วิญญาณของคุณ นั่นคือมนุษย์ภายใน ด้วยพระคำ เราจะอภิปรายเรื่องนี้เพิ่มเติมในการศึกษาครั้งต่อไปของเรา

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตตามคำสั่งของเนื้อหนัง แต่ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคำอย่างสิ้นเชิง และยอมจำนนต่อการทรงนำและทิศทางของวิญญาณของข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตแห่งพระสิริที่เหนือธรรมชาติซึ่งอยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:16; โยบ 32:8


Comments are closed