พฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2017
มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณ
Man Is A Spirit-being
“พระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า‘มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า’ ” (มัทธิว 4:4)

    สิ่งทรงสร้างทุกอย่างของพระเจ้าในโลกนี้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่เป็นสิ่งทรงสร้างที่เป็นวิญญาณ พระคำแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26) พระองค์ทรงสร้างเราในพระฉายของพระองค์ให้เหมือนพระองค์ และทำสิ่งต่างๆ เหมือนพระองค์ เราไม่เหมือนสัตว์: สุนัข แมว ม้า ลา และลิง เราคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณ

เรื่องราวการทรงสร้างในพระธรรมปฐมกาลนั้นบอกถึงเรื่องราวว่าสัตว์และพืชเกิดขึ้นได้โดยผ่านทางถ้อยคำของ
พระเจ้า แต่ในการทรงสร้างมนุษย์ มีสองคำที่สังเกตเห็นได้ คำแรกคือคำว่า “สร้าง” ในปฐมกาล 1:27 “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น…” (ปฐมกาล 1:27) และในปฐมกาล 2:7 พระคำกล่าวว่า “พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่” (ปฐมกาล 2:7)

คำสองคำนี้ “สร้าง” และ “ปั้น” บางครั้งใช้แทนกันโดยคนบางคน แต่เป็นคำที่ต่างกัน ความแตกต่างไม่ใช่เพียงแค่ตัวอักษรเท่านั้น แต่คือวัตถุประสงค์แต่แรกของพระเจ้า แผนการและนิมิตของพระองค์สำหรับมนุษย์ เมื่อพระองค์ “สร้าง” มนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ไม่มีใครสามารถมองเห็นมนุษย์ที่ทรงสร้างนั้นได้ เพราะว่านั่นคือวิญญาณของมนุษย์ ถึงแม้ว่าไม่มีใครสามารถมองเห็นเขา (มนุษย์ที่ถูกสร้าง) พระเจ้าทรงรู้จักเขา เพราะว่าเขาอยู่ในพระเจ้า

พระคำบอกต่อไปว่าพระเจ้าได้ปั้นมนุษย์ขึ้นจากผงคลีดิน หมายถึงร่างกายของมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้ปั้นมนุษย์ขึ้นพระคำกล่าวว่า “พระองค์ทรงระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่” นั่นคือเวลาที่พระองค์ได้ใส่วิญญาณมนุษย์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นเข้าไปในร่างกายที่พระองค์ได้ปั้น และมนุษย์ได้กลายเป็นวิญญาณที่มีชีวิต นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆ โดยหลักแล้วคุณเป็นวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย และอาหารที่แท้จริงสำหรับวิญญาณมนุษย์คือพระคำของพระเจ้า

พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 4:4 “มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4) การพัฒนาการของวิญญาณมนุษย์เกิดขึ้นได้โดยผ่านทางพระคำเท่านั้น คุณได้รับการสร้างผ่านทางพระคำและคงอยู่ได้โดยผ่านทางพระคำ 1 เปโตร 2:2 กล่าวว่า”เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด”
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นความยินดีของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ได้รับการเสริมสร้าง เลี้ยงดู และเปลี่ยนแปลงโดยพระคำของพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์ได้อยู่ร่วมกับพระเจ้าและได้กลายเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์ได้รับการชำระ เป็นวิญญาณที่ปราศจากตำหนิ ทั้งวิญญาณและร่างกาย จนถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์
ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 15:16; สดุดี 119:105


Comments are closed