พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2018
ภาษาบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ
A Pure Language Of The Spirit

เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย และจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย (1 โครินธ์ 14:14-15 ฉบับThaiKJV)

     ไม่ว่าจะมีภาษาในโลกมากมายเพียงใด ไม่มีคำพูดใดๆ ของมนุษย์ที่จะละเอียดเพียงพอที่จะอธิบายตัวคุณเองต่อพระเจ้า ศัพท์ของมนุษย์เราไม่บริสุทธิ์เพียงพอที่จะสื่อสารกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ คือพระบิดาในสวรรค์ นั่นคือเหตุผลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานภาษาที่บริสุทธิ์เพื่อเราจะสามารถสื่อสารในแบบที่พระเจ้ายอมรับได้ ก็คือการอธิษฐานโดยภาษาแปลกๆ

หลายคนรู้วิธีอธิษฐานด้วยความเข้าใจของพวกเขา นั่นเป็นการอธิษฐานด้วยภาษาท้องถิ่น แต่การอธิษฐานแบบนี้จะไม่สามารถพาคุณไปไกลเท่าใดนัก ไม่ว่าถ้อยคำในภาษามนุษย์ของคุณจะสวยหรูเพียงใดหรือเต็มไปด้วยการเปิดเผยมากเพียงใดก็ตาม ถ้อยคำเหล่านั้นก็ไม่สามารถเทียบได้กับภาษาบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ

นี่คือเหตุผลที่เปาโล โดยการดลใจของพระวิญญาณได้เขียนถ้อยคำในส่วนท้ายของข้อความที่เราได้อ่านข้างบน สังเกตดูว่าการอธิษฐานด้วยวิญญาณมาก่อนการอธิษฐานด้วยความเข้าใจ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนอธิษฐานด้วยความเข้าใจก่อนและอธิษฐานด้วยภาษาพระวิญญาณ เมื่อเขาต้องการพวกเขาอธิษฐานด้วยภาษาพระวิญญาณเป็นของแถมในตอนท้าย นี่เป็นลำดับที่ผิด

ก่อนที่คุณจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจ คุณควรอธิษฐานอย่างเข้มข้นและพรั่งพรูด้วยพระวิญญาณก่อน แท้จริงแล้วการอธิษฐานด้วยความเข้าใจของคุณจะได้ผลมากกว่านี้ถ้าคุณได้อธิษฐานด้วยพระวิญญาณก่อน และการอธิษฐานโดยพระวิญญาณไม่ได้หมายความว่าการปิดตาและอยู่เงียบๆและคาดหวังว่า พระเจ้าจะทรงมองเข้าไปในใจที่มีความจริงใจของคุณ เพื่อที่จะรู้ถึงความต้องการคุณ ไม่ใช่ แต่หมายถึงการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ การอธิษฐานโดยภาษาพระวิญญาณ เป็นรหัสภาษาจากสวรรค์ ความคิดของคุณไม่อาจแปลสิ่งที่คุณพูดออกมาได้ แต่ในโลกฝ่ายวิญญาณ คุณกำลังพูดข้อลับลึก

มารและสมุนแห่งอาณาจักรแห่งความมืดงงงันเมื่อเราอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ เพราะว่าเป็นภาษาลึกลับสำหรับการสื่อสารโดยตรงของเรากับพระบิดาในสวรรค์ นี่เป็นสิทธิพิเศษและเป็นพระพรที่เราสามารถเข้าถึงพระองค์ และพูดความล้ำลึกแห่งภาษาสวรรค์ในโลกฝ่ายวิญญาณ สาธุการแด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรและสิทธิพิเศษในการสามารถพูดภาษาแปลกๆ ชีวิตของข้าพระองค์ยอดเยี่ยมและเต็มด้วยสง่าราศี เพราะการทำกิจอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 18:1; โรม 8:26-27; ยูดาห์ 1:20


Comments are closed