เสาร์ ที่ 2 มกราคม 2016

ภาระใจเพื่อพระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์!
Passion For The Lord And His Church!

“ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์…” (สดุดี 69:9)

    ลูกของพระเจ้าทุกคนจะต้องมีภาระใจในคริสตจักรของพระคริสต์ ดาวิดกล่าวว่า “ข้าพเจ้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า“ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเถิด”” (สดุดี 122:1) เขามีภาระใจเกี่ยวกับบ้านของพระเจ้า! ไม่น่าแปลกใจที่พระเจ้าบอกว่าเขาเป็นผู้ที่พระองค์พอพระทัย (กิจการ 13:22) วันหนึ่ง ในขณะที่นั่งอยู่ในบ้านของเขา เขามีความห่วงใยว่า ในฐานะกษัตริย์ของอิสราเอล เขามีพระราชวังที่จะอาศัย แต่คนของพระเจ้ายังคงต้องนมัสการพระเจ้าในเต็นท์ เขาจึงตัดสินใจว่า “ข้าพเจ้าจะสร้างบ้านให้พระเจ้า” หัวใจอะไรกันนี่!

พวกยิวก็มีภาระใจเกี่ยวกับเมืองของพระเจ้า สดุดี 137:1 กล่าวว่า “ณ ริมฝั่งลำน้ำแห่งบาบิโลนเรานั่งลง
เมื่อได้ระลึกถึงศิโยนเราก็ร่ำไห้” สังเกตว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาจดจำศิโยน เรายังพบกับเรื่องนี้ในเยเรมีย์ 51:50 “เจ้าทั้งหลายผู้ที่รอดพ้นไปจากดาบ รีบไปเถิด อย่ายืนนิ่งอยู่ จงระลึกถึงพระเจ้าจากที่ไกล และให้กรุงเยรูซาเล็มเข้ามาในจิตใจของเจ้า” ให้ระลึกถึงเยรูซาเล็ม พูดอีกนัยหนึ่งคือว่าให้คิดถึงเกี่ยวกับอิสราเอล

ในอิสยาห์ 62:6-7 พระคำกล่าวว่า “โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย บนกำแพงของเจ้า เราได้วางยามไว้ ตลอดกลางวันและตลอดกลางคืน เขาทั้งหลายจะไม่ระงับเสียงเลย เจ้าทั้งหลายผู้ที่คอยฟื้นความทรงจำของพระเจ้า ไม่ต้องหยุดพัก และอย่าให้พระองค์หยุดพัก จนกว่าพระองค์จะสถาปนา และกระทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นที่สรรเสริญในแผ่นดินโลก” พระเจ้าได้ตั้งยามไว้เพื่ออธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยภาระใจในใจของเขาเพื่อเยรูซาเล็ม

เราเป็นของเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบน (กาลาเทีย 4:26) ฮีบรู 12:22 กล่าวว่า “มิใช่เช่นนั้น แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ คือเทพนครเยรูซาเล็ม และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้” พระเจ้าได้ทำให้เราเป็นยามที่จะคอยอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ คุณควรที่จะอธิษฐาน และอธิษฐานต่อไปจนกระทั่งคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เป็นที่สรรเสริญในเมืองของคุณ ประเทศของคุณ และในที่ห่างไกลออกไป มีความร้อนรนมากขึ้นในวิญญาณ และมีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐ เวลามาถึงแล้ว! จงตัดสินใจที่จะมีอิทธิพลต่อโลกของคุณเพื่อพระเยซูคริสต์ และสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในใจของมนุษย์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นพลเมืองของอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ ภาระใจของข้าพระองค์คือการเติมเต็มในแต่ละวันด้วยพระวิญญาณของพระองค์เพื่ออธิษฐานเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ และอิทธิพลของคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 122:6-9


Comments are closed