ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2015

ภาระใจสำหรับการนำวิญญาณ
Passion For Soul – Winning

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย” (โรม 1:16)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณจะต้องมีภาระใจในเรื่องการนำวิญญาณ สิ่งนี้จะต้องเผาไหม้ในใจของคุณในการนำข่าวประเสริฐไปยังคนที่หลงหาย คุณคือผู้อารักขาข่าวประเสริฐ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของคุณในการแจกจ่ายข่าวประเสริฐไปยังทั่วโลก เมื่อคุณเข้าใจว่าพระเยซูเป็นเพียงทางเดียวเท่านั้น คุณจะยืนขึ้นเพื่อข่าวประเสริฐ

อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในกิจการ 13:38-39 ว่า “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย และโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสส” ไม่มีทางเลือกสำหรับข่าวประเสริฐ ไม่น่าแปลกใจที่ดาวิดกล่าวว่า “เพื่อพระมรรคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก
ความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น” (สดุดี 67:2)

ในสมัยของดาวิด ข่าวประเสริฐยังไม่ได้ถูกสำแดงอย่างสมบูรณ์ แต่เขาสามารถมองเห็นการสำแดงของพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด เวลายังไม่มาถึง และการไถ่ของพระคริสต์ยังไม่สมบูรณ์ แต่ตอนนี้พระคริสต์ได้มาแล้ว พระองค์ได้สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตาย และตอนนี้ได้สถิตในใจของเรา ฮาเลลูยา! ไม่ควรมีคริสเตียนที่อยู่นอกคำสั่งในการประกาศข่าวประเสริฐ สิ่งนี้ควรจะเป็นภาระใจของคุณ!

จุดไฟแห่งภาระใจของคุณเพื่อข่าวประเสริฐ ประกาศและพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูกับคนอื่นๆ ต่อไป พูดถึงข่าวประเสริฐอย่างต่อเนื่องกับคนที่มีไฟในวิญญาณของพวกเขาสำหรับข่าวประเสริฐ และอธิษฐานเพื่อผู้หลงหายที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวแห่งความรอด

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับข่าวเกี่ยวกับฤทธิ์เดชแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ คือข่าวประเสริฐ ข้าพระองค์รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโอกาสที่ได้เป็นผู้รับใช้แห่งการคืนดีกัน โดยผ่านข้าพระองค์ หลายคนจะได้รู้ถึงข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงฝากไว้ในการดูแลของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:19


Comments are closed