อังคาร ที่ 7 ตุลาคม 2014

ภาพสะท้อนของคุณในพระองค์
Your Reflection In Him

“จงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียน และไม่มีความผิด เป็น บุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้า ในท่ามกลาง พงศ์พันธุ์ที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต เพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆ และไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์” (ฟิลิปปี 2:14-16)

    ส่วนที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นนั้นกล่าวว่า “จงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต” เมื่อคุณยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิต คุณกำลังยึดภาพของพระเยซู เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระวาทะแห่งชีวิต และพระองค์ทรงเป็นชีวิต ความงดงามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าภาพนั้นที่ได้ถือไว้ ผู้คนได้เห็นตัวของพวกเขาเองและเห็นว่าพวกเขางดงามเพียงใด พวกเขาเห็นภาพสะท้อนของตัวพวกเขาเองในพระคริสต์ พระคำของพระเจ้าคือกระจกของเรา 2 โครินธ์ 3:18 กล่าวว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ”

เมื่อเรามองดูที่กระจกของพระเจ้า ซึ่งก็คือพระคำของพระองค์ ที่ซึ่งความงดงามของพระคริสต์ได้ปรากฏ เราได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่ภาพแห่งพระสิริที่เราได้เห็นในพระคำ เมื่อนั้นคุณจะค้นพบว่าคุณไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่คุณเคยคิด คุณไม่ใช่คนขี้โรค หรือคนติดยาเสพติดอย่างที่คนอื่นเคยตราหน้าไว้ คุณคือพระสิริของพระเจ้า พระคริสต์ทรงเป็นความงดงามของคุณ และเป็นความชอบธรรมของคุณ พระองค์ทรงเป็นเช่นไร คุณก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญนักที่คุณศึกษาและภาวนาพระคำ เพราะเมื่อคุณทำ คุณจะเห็นภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณเป็นในพระคริสต์ และมรดกของคุณในพระองค์ “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32) ยิ่งคุณมองดูในกระจกของพระเจ้า (พระคำของพระองค์) มากเท่าไร ความเชื่อของคุณจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้น และคุณก็จะกลายเป็นคนที่คุณเห็นในพระคำนั้นมากยิ่งขึ้น (โรม 10:17) สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระเยซูในพระคำ เมื่อข้าพระองค์มองดูในพระคำ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนสภาพจากพระสิริสู่พระสิริ! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นการสำแดงความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสำแดงแห่งความงดงาม สติปัญญา และความยอดเยี่ยมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:17; โคโลสี 3:4; ยากอบ 1:25


Comments are closed