เสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2016

ฟังและคิดอย่างถูกต้อง
Hear And Think Right

“เพราะเขาเป็นเหมือนคนที่คอยนับอยู่ข้างใน…” (สุภาษิต 23:7)

    การเปลี่ยนแปลงเป็นบางสิ่งที่เราทุกคนต้องการ ควรมี และแสวงหาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงให้มีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบ มาจากคำพูดที่คุณให้ความสนใจ และสิ่งที่คำพูดเหล่านั้นทำให้เกิดความคิดขึ้นในใจของคุณ พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ให้ฟังและคิดอย่างถูกต้อง ในมาระโก 4:24 พระองค์ตรัสว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดี…” และในลูกา 8:18 พระองค์ตรัสว่า “เพราะฉะนั้น จงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟัง…”

วิธีที่คุณฟังนั้นมีความสำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณฟัง เพราะว่าวิธีการฟังของคุณบ่อยครั้งเป็นตัวกำหนดการตอบสนองและท่าทีของคุณ เช่นเดียวกับความสามารถในการรับเอาพลังจากถ้อยคำที่มาถึงคุณ ถ้อยคำสร้างหรือทำลาย ชีวิตของเราได้รับอิทธิพลจากถ้อยคำ บรรยากาศภายในบ้านของคุณขึ้นอยู่กับคำพูดที่พูดกันในบ้าน ความสัมพันธ์ของคุณถูกสร้างขึ้นโดยถ้อยคำ ชีวิตของเราต้องพึ่งพาถ้อยคำ ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อท่าทีของเรา แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่อีกด้วย

คุณจะกำลังดำเนินชีวิตในความเชื่อหรือในความกลัว ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ยิน ความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินพระคำของพระเจ้า พระคำพระเจ้ามีข้อมูลในแง่บวกที่ทำให้เกิดความเชื่อ ในขณะที่ความกลัวมาจากข้อมูลในแง่ลบ หลายคนในวันนี้มีจิตใจที่ขลาดกลัวเพราะเนื่องจากการฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพที่เลวร้ายของเศรษฐกิจโลก ถ้าเพียงแต่พวกเขาหันมาให้ความสนใจที่พระเจ้าและที่พระคำของพระองค์

โยบ 22:29 บอกว่าเมื่อมนุษย์ถูกทิ้งลงไป ท่านจะว่า มีการทรงช่วยยกชูขึ้น คุณอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้เป็นของโลกนี้ ความรุ่งเรืองและความสำเร็จของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และเศรษฐกิจของโลกนี้ จงตระหนักในสิ่งนี้ คิดอย่างผู้ชนะ ดำเนินชีวิตในฐานะของผู้ชนะ 1 ยอห์น 4:4 กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก”

จงเชื่อและยอมรับความจริงของพระคำพระเจ้า คิดในวิถีแห่งพระคำ พระเจ้าได้ประทานพระคำของพระองค์แก่คุณในฐานะตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีพระสิริเป็นลำดับขึ้นไป “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระคำเพิ่มมากขึ้นและคงอยู่ในข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้าไปโดยพระคำ มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีความรุ่งเรือง ความยินดี และความก้าวหน้าในชีวิตของข้าพเจ้า และพระคริสต์ได้รับการยกย่องและถวายเกียรติในข้าพเจ้าในวันนี้ ในนามพระเยซู! อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; มัทธิว 12:37


Comments are closed