จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018
ฟังพระคำของพระองค์และมีชีวิต
Hear His Word And Live

เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า คือความเมตตาอันแน่นอนของเราต่อดาวิด (อิสยาห์ 55:3)

   ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าบอกให้โมเสสรวบรวมชนชาติอิสราเอลมายังเชิงเขาเพื่อที่พระองค์จะตรัสกับพวกเขา (อพยพ 19:10-11) เมื่อประชาชนมองเห็นฟ้าผ่าและฟ้าร้อง พวกเขาตกใจกลัวในการสถิตอยู่ของพระเจ้าและเสียงตรัสของพระองค์ แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิของพวกเขา (อพยพ 20:18-19)

เมื่อเซาโลแห่งทาร์ซัสเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อที่จะข่มเหงคริสตจักร ในช่วงการข่มเหงครั้งใหญ่ของคริสตจักรในยุคแรกนั้น ทันใดนั้นมีแสงสว่างจากสวรรค์มายังเขา และเขาก็ล้มลงที่ดินและได้ยินเสียงของพระเจ้าในภาษาฮีบรู แต่คนที่เดินทางมากับเขาได้ยินเพียงแค่เสียงที่พวกเขาคิดว่าเป็นฟ้าร้อง ใครที่ได้ยินพระเจ้าและมีชีวิต?

แต่ขอบพระคุณพระเจ้า โดยการบังเกิดใหม่ เราได้รับการทรงเลือกให้ได้ยินเสียงของพระองค์ เหตุผลที่เซาโลสามารถได้ยินเสียงของพระองค์ แต่เพื่อนร่วมเดินทางของเขาไม่ได้ยิน แม้ว่าพวกเขาสามารถเข้าใจภาษาฮีบรูได้ พบได้ในกิจการ 22:14 “…พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์”

บางคนกล่าวว่า “ถ้าฉันสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าโดยตรง สิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน” ไม่ใช่! คนอื่นได้ยินเสียงเดียวกันนั้นแต่เสียงนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงที่คุณได้ยิน แต่เกี่ยวกับข้อความและความหมายที่เปิดเผยออกมา และขึ้นอยู่กับว่าคุณได้รับเอาข้อความนั้นเข้าไปในคุณหรือไม่ ทุกครั้งที่คุณได้ยินพระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ คุณมีชีวิต พระเยซูตรัสว่ามนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยขนมปังเพียงอย่างเดียว แต่โดยพระวจนะคำทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (มัทธิว 4:4) ทุกครั้งที่พระเจ้าตรัสกับเรา เรามีชีวิต เราได้รับการเสริมกำลังและการอวยพร

เหมือนกับการที่คุณรับประทานอาหารทุกวัน และอาหารนั้นก็ให้กำลังแก่ร่างกายของคุณ เมื่อคุณได้ยินพระคำของพระเจ้าทุกวัน พระคำนั้นก็จะทำบางอย่างกับชีวิตของคุณ คุณได้รับการเสริมกำลัง การหนุนใจ และคุณก็จะก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ความสำเร็จ ความโปรดปราน และพระคุณจะทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณ เพราะว่าคุณได้รับประทานพระคำ พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิต” (ยอห์น 5:25) ยอห์นกำลังหมายถึงการตายฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเมื่อคุณได้ยินข่าวประเสริฐของพระคริสต์ คุณมีชีวิต อย่าหยุดที่จะรับเอาพระคำ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับประสิทธิผลของพระคำในชีวิตของข้าพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์เดินในความเที่ยงตรงของพระวิญญาณ เพราะว่าพระคำเป็นแสงสว่างที่ส่องนำทางข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชัยชนะในวันนี้และตลอดไปโดยพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:130; สุภาษิต 4:20-22; มัทธิว 4:4; 2 เปโตร 1:2


Comments are closed