วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2013

พูดอย่างกล้าหาญในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัส…
Boldly Say What God Has Said…

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว มนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่า” (ฮีบรู 13:5-6)

    เมื่อพูดถึงการประกาศพระคำของพระเจ้า คุณจะต้องไม่หวั่นกลัว จงกล้าหาญที่จะพูดในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ พระคำในปากของคุณคือคำพูดของพระเจ้า และมีฤทธิ์เดชในตัวเองในการทำให้สำเร็จในสิ่งที่ได้พูดไว้ เมื่อคุณพูดพระคำด้วยความกล้าหาญในวิญญาณ สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลง

พระคัมภีร์บอกเราไว้ในกิจการ 4:31 ว่าอัครทูตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพวกเขาพูดพระคำด้วยความกล้าหาญ อะไรที่พวกเขาพูดซึ่งได้ถูกส่งต่อมาเป็นพระคำของพระเจ้า? ในตอนนี้ อะไรก็ตามที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับตัวเอง โดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ ก็คือพระคำของพระเจ้า และยังเกี่ยวข้องกับการเทศนา กล้าหาญที่จะยืนยันพระกิตติคุณ เปโตรเป็นคนหนึ่งในวันเพ็นเทคอส ประกาศพระคำของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญจนดวงวิญญาณสามพันดวงได้รับความรอดหลังจากที่พวกเขาได้ยินเปโตรพูด ถ้อยคำของเปโตรเต็มล้นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่แทงเข้าไปในใจของผู้ที่ได้ยิน “เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่า “ท่านพี่น้องทั้งหลาย เราจะทำอย่างไรดี”” (กิจการ 2:37)

อย่าขลาดกลัวเกี่ยวกับพระคำ ประกาศอยู่เสมอด้วยความกล้าหาญ จงกล้าหาญที่จะประกาศว่าคุณเป็นใคร คุณมีอะไร และพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อคุณแล้วบ้างในพระคริสต์ ตัวอย่างใน 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” ดังนั้น จงกล้าหาญที่จะประกาศว่าคุณได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้ว คุณคือสิ่งพิสูจน์ในความดีและการไถ่ของพระองค์ พูดด้วยใจกล้าหาญโดยสอดคล้องกับพระคำ ประกาศกับทุกคนว่าคุณเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

แม้ในเวลานี้ จงประกาศพระคำอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับตัวของคุณเอง! ประกาศว่าคุณอยู่ในพระคริสต์ ในพระองค์คุณมีชีวิตและเคลื่อนไหว และดำเนินไป! คุณครอบครองกับพระองค์ในโลกแห่งพระสิริ คุณคือผู้มีชัย และชีวิตของคุณอยู่เพื่อพระสิริของพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระองค์ผู้ทรงสถิตในข้าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยม ผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ข้าพเจ้าครอบครองในฐานะของกษัตริย์ในชีวิต โดยการได้รับพระคุณอย่างเหลือล้น และของประทานแห่งความชอบธรรม ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:19; ฮีบรู 4:12


Comments are closed