พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2018

พูดภาษาฝ่ายวิญญาณ
SPEAK SPIRITUAL LANGUAGE

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ (1 โครินธ์ 3:1)

     อัครทูตเปาโลมีประสบการณ์กับคริสเตียนที่เมืองโครินธ์ เขาไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาด้วยภาษาฝ่ายวิญญาณได้ ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นเขาตำหนิพวกเขาว่าอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง

ในอีกตอนหนึ่งเขาพูดกับคริสเตียนในกรุงโรมว่า “ข้าพเจ้าต้องสื่อสารในระดับของคุณ เพราะคุณยังไม่ถึงระดับวุฒิภาวะที่สูง” เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าพูดตามลักษณะของมนุษย์เพราะความอ่อนแอของเนื้อหนังของท่าน … ” (โรม 6:19)

สิ่งนี้ทำให้เราระลึกถึงประสบการณ์ที่พระเยซูมีกับเหล่าสาวกของพระองค์ด้วย ยอห์น 11 บอกเราว่าลาซารัสป่วยและตาย เมื่อพระเยซูได้รับแจ้งแล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ลาซารัสสหายของพวกเราหลับไปแล้ว แต่เรากำลังจะไปปลุกให้เขาตื่น” (ยอห์น 11:11)

สาวกของพระองค์ไม่เข้าใจภาษาฝ่ายวิญญาณของพระองค์ พูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็จะมีอาการดีขึ้น” พระเยซูต้องตรัสกับพวกเขาอย่างชัดแจ้งว่า “… ลาซารัสตายแล้ว” (ยอห์น 11:14) พระองค์ต้องพูดกับพวกเขาในภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้

คุณเคยพบตัวเองในสถานการณ์ที่คุณมีปัญหาในการสำแดงความจริงของพระเจ้าต่อมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังหรือไม่? ยกตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถพูดว่า “ฉันปวดหัว” แม้ว่าคุณจะรู้สึกปวดหัวก็ตาม แต่ในทางกลับกันมนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังเห็นว่าไม่มีอะไรผิดพลาดในการสื่อสารในระดับต่ำเช่นนี้โดยที่ไม่ตระหนักว่าในฐานะคริสเตียนเราไม่เดินตามความรู้สึกของเรา แต่โดยพระวจนะ

พระวจนะกล่าวว่าคริสเตียน คือพวกเราที่อาศัยอยู่ในศิโยนไม่พูดว่า “ฉันป่วย” บางคนอาจถามว่า “ถ้างั้นฉันควรทำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเจ็บป่วยในร่างกายของฉัน?” คุณต้องพูดพระปัญญาของพระเจ้า! 1 โครินธ์ 2:7 กล่าวว่า “..เรากล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นความล้ำลึก…” คุณควรประกาศการรักษาและสุขภาพที่ดี ไม่ใช่ความเจ็บป่วย

ใช้พระวจนะต่อต้านความเจ็บปวดหรือความผิดปกติในร่างกายของคุณ สั่งให้มันตายและมันจะหลุดออกไปจากร่างกายของคุณ ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “… เพราะว่าพระองค์ (พระเจ้า) ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า… ” คุณควรจะพูดเฉพาะในสิ่งที่คุณมีซึ่งพระเจ้าได้มอบให้แก่คุณ อย่ายืนยันหรือยอมรับสิ่งที่มาจากมาร พูดฝ่ายวิญญาณ พูดพระวจนะเท่านั้นและพูดเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าฉันเป็น พระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตของฉัน ดังนั้นฉันดำเนินชีวิตตามพระวจนะ ชีวิตของฉันเป็นคำพยานถึงพระคุณของพระเจ้าและพระพรที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจและในปากของฉัน และขณะที่ฉันพูดออกมา สถานการณ์ก็สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของฉัน ในพระนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติมมัทธิว 12:36-37; ฮีบรู 13:5-6; สุภาษิต 18:21


Comments are closed