จันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2017
พูดพระคำเท่านั้น
Talk The Word Only

“ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด…” (กาลาเทีย 4:1-2)

     ทายาทคือคนที่ได้รับมรดก เป็นผู้ได้รับมรดกอย่างถูกต้องตามกฏหมายในบางสิ่งหรือตำแหน่งของสิทธิอำนาจหรือความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม ทายาทนี้ตราบใดที่ยังเป็น “เด็ก” อยู่ (ภาษากรีก “nepios”) ก็จะดำเนินชีวิตเป็นทาส เพราะว่าความไม่เป็นผู้ใหญ่ของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายของที่ดินมากมายก็ตาม

ลักษณะของ “nepios” คือว่าเขาไม่สามารถพูดได้อย่างถูกต้อง เขาไม่ได้มีสติปัญญาของคนที่เป็นผู้ใหญ่ และผลก็คือ เขาไม่สามารถสื่อสารอย่างมีเหตุผลด้วยถ้อยคำของเขาได้ คริสเตียนบางคนเป็นเช่นนั้น พวกเขายังไม่ชำนาญในการใช้ลิ้นของเขา ถูกต้องที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ แต่เขาไม่สามารถมีชีวิตของทายาทนั้นได้ เพราะว่าพวกเขายังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

ในพระเยซูคริสต์ คุณได้รับสิทธิอำนาจในการปกครองเหนือสถานการณ์ต่างๆ คุณมีอำนาจเหนือซาตานและอำนาจของความมืด คุณมีความมั่งคั่งที่ไม่มีขีดจำกัด และสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่ไม่มีขีดจำกัด คุณได้รับอำนาจในการใช้พระนามของพระเยซู และปกครองในฐานะกษัตริย์ในโลกนี้ แต่ตราบใดที่คุณยังไม่เรียนรู้ที่จะพูดอย่างถูกต้องและพูดพระคำเท่านั้น คุณก็จะยังดำเนินชีวิตในฐานะของจำเลย

พระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะแล้ว “ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3) 1 โครินธ์ 3:21 บอกว่า “…เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” แต่กุญแจสำคัญคือ 1 โครินธ์ 2:13 กล่าวว่า “และเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้…” นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณพูดควรเป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถพูดสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องฝึกฝนตัวคุณเองในพระคำของพระเจ้า ให้แน่ใจว่าคุณไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อเรียนรู้พระคำของพระเจ้า ศึกษาเพื่อรู้จักและนำพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของคุณเอง เพราะคุณจะสามารถจัดการกับมรดกของคุณได้ เช่นเดียวกับที่จะรู้จักใช้สิทธิอำนาจของคุณที่มีอยู่ในพระคริสต์

คำอธิษฐาน

     ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ได้รับการสอนในชีวิตของพระคริสต์ และอยู่ในตำแห่งที่จะชื่นชมในมรดกอันยิ่งใหญ่ซึ่งประทานให้แก่ข้าพระองค์ในพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงความจริงของชีวิตที่ยิ่งใหญ่แห่งความชอบธรรมที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 4:6; 2 เปโตร 3:17-18; ยากอบ 3:2


Comments are closed