จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2016

พูดถ้อยคำแห่งสวรรค์
Speak Heavenly Words

“เพราะเรามิได้กล่าวตามใจเราเอง แต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์นั้นได้ทรงบัญชาให้แก่เรา เรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้น เราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรา” (ยอห์น 12:49-50)

    พระเยซูบอกเราในข้อพระคำตอนต้นว่าพระคำของพระองค์คือคำสั่งของพระบิดา ทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสมาจากพระบิดา พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า พระบิดาได้ให้คำบัญชาแก่พระองค์ว่าพระองค์ควรจะพูดอะไร สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสในข้อต่อไปน่าประทับใจยิ่งกว่า พระองค์ตรัสว่า “เรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้น เราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรา” (ยอห์น 12:50) สุดยอด!

ในยอห์น 20:21 พระเยซูตรัสว่า “…สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” สังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กำลังพูดอยู่กับยากอบ ยอห์น เปโตร หรืออัครทูตคนอื่นเท่านั้น แต่กับเราในวันนี้ด้วย ดังนั้นในวิธีเดียวกันที่พระองค์พูดถ้อยคำของพระบิดา ถ้อยคำจากสวรรค์ เราก็ต้องพูดถ้อยคำจากสวรรค์เช่นกัน ถ้อยคำของพระเจ้า เราได้รับคำสั่งให้พูดอะไร และนั่นคือสิ่งที่เราควรจะพูด

ในการเป็นคริสเตียน เราไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อตัวของเราเอง เราดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ เราไม่ได้พูดเพื่อตัวของเราเองหรือจากตัวของเรา เราพูดเพื่อพระองค์ และจากพระองค์ เหมือนอย่างพระเยซู เราได้รับถ้อยคำที่จะให้เราพูดออกไป ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า…” อย่าพูดจากตัวของคุณเอง พูดพระคำของพระองค์ เป็นนายเหนือคำพูดเหมือนอย่างพระเยซู พระองค์ตรัสว่า “เราไม่ได้กล่าวตามใจเราเอง” ไม่น่าแปลกที่พระองค์ทรงเป็นผู้ชนะในทุกเหตุการณ์ พระองค์สามารถควบคุมธรรมชาติได้ พระองค์รู้ว่าจะพูดให้ถูกต้องได้อย่างไร ไม่น่าแปลกที่พระองค์มีชีวิตแห่งสวรรค์บนโลกนี้ พระองค์พูดสติปัญญาตลอดเวลา

พระเจ้าได้ออกแบบสภาพของพระเจ้าให้สามารถปลดปล่อยออกมาผ่านทางคำพูดได้! คำพูดไม่มีขีดจำกัด เพราะว่าคำพูดเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปในโลกฝ่ายวิญญาณได้ คุณสามารถพูดจากในห้องเก็บของของคุณ และสิ่งนั้นจะส่งผลกระทบกับที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ดังนั้นเมื่อคุณมีสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้า ภาวนาพระคำ จุ่มวิญญาณของคุณในพระคำ จนกระทั่งมีเพียงพระคำเท่านั้นที่ออกมาจากปากของคุณ ถ้อยคำของพระเจ้าที่มาจากสวรรค์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ชีวิตของข้าพระองค์คือคำพยานแห่งพระคุณของพระเจ้า พระเมตตาและพระกรุณาของพระองค์ห้อมล้อมข้าพระองค์ทุกวัน! ข้าพระองค์เดินในสง่าราศีและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ในวันนี้ สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ และใช้อำนาจของพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:23; สุภาษิต 6:2; โรม 10:9-10


Comments are closed