พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2017
พูดชีวิตเสมอ
Speak Life Always

“ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)

    สุภาษิต 15:4 กล่าวว่า “ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย” สิ่งที่คุณพูดมีความสำคัญอย่างมาก คุณสามารถสร้างหรือทำลายชีวิตของคุณได้ด้วยถ้อยคำที่คุณพูด สถานการณ์ในปัจจุบันที่คุณเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ต่างก็เป็นผลมาจากถ้อยคำที่คุณพูดในอดีต พระเยซูตรัสว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณพูด (มาระโก 11:23) ดังนั้นให้พูดอยู่เสมอในสิ่งที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตของพระเจ้าที่คุณได้รับในพระเยซูคริสต์

ดูในข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง พระคำกล่าวว่า “ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น…” คุณสามารถนำความตายมาสู่ชีวิตของคุณ ครอบครัว ธุรกิจ และการเงิน ถ้าทุกสิ่งที่คุณคิดและพูดตลอดเวลาคือความตาย เช่นเดียวกัน คุณสามารถพูดชีวิตเข้าสู่ร่างกายและสถานการณ์ของคุณ และมีสุขภาพและชีวิตที่ดี

สุภาพสตรีท่านหนึ่งได้เล่าคำพยานในการประชุมครั้งหนึ่งของเรา เธออยู่ในภาวะที่แย่มานาน และต้องการจะจบชีวิตเนื่องจากสภาพที่เธอเป็น เธอได้ยินสิ่งที่แพทย์ได้บอกเกี่ยวกับการรักษาของเธอ ซึ่งแย่มากๆ และเธอต้องการจะตายเนื่องจากว่าเธอคิดว่าเธอจะไม่สามารถกลับมาดีดังเดิมได้ ในขณะที่เธอกำลังคิดจะฆ่าตัวตาย
พระเจ้าตรัสกับเธอว่า “ท่านไม่สามารถตายได้ในตอนนี้” และเธอคิดในใจว่า “อะไรนะ?”

และเธอก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสในวิญญาณของเธอว่า “ถ้าท่านต้องการจะตายจริงๆ จะต้องใช้เวลานาน ท่านจะต้องย้อนสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว เพราะว่าท่านได้พูดเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้มานานมาก ดังนั้น ในการที่จะตาย ท่านจะต้องเริ่มต้นพูดความตายเพื่อยกเลิกคำพูดแห่งชีวิตที่ท่านพูดมากก่อนหน้านี้” ฮาเลลูยา! ฤทธิ์เดชแห่งถ้อยคำของเรา! เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะพูดชีวิตเสมอ พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน” (มัทธิว 12:37)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ชีวิตนิรันดร์ทำงานอยู่ภายในข้าพเจ้า ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหมดเต็มไปด้วยชีวิตและพลังของพระเจ้า ข้าพเจ้าได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต ข้าพเจ้าเป็นพระสิริของพระเจ้า ผู้ให้ชีวิต และผู้แจกจ่ายชีวิตนิรันดร์! ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:26; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed