พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2013

พูดคำฝ่ายวิญญาณ
Talk Spiritual

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์” (1 โครินธ์ 3:1)

ยอห์น 11 บอกถึงเรื่องราวของลาซารัส ผู้ซึ่งป่วยและเสียชีวิต เมื่อพระเยซูทรงได้ยิน พระองค์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “…ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่น” เหล่าสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจความหมายของพระองค์ จึงตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเขาหลับอยู่เขาก็คงจะหายดี” พระเยซูจึงต้องบอกเขาตรงๆว่า “…ลาซารัสตายแล้ว!” พวกเขาไม่เข้าใจคำพูดฝ่ายวิญญาณของพระเยซูเพราะว่าพวกเขายังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังอยู่ พระองค์จึงต้องตรัสกับพวกเขาด้วยภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้ นั่นคือเหตุผลว่าพระองค์จึงบอกกับพวกเขาว่า “ลาซารัสตายแล้ว”
อาจารย์เปาโลทรงมีประสบการณ์คล้ายๆกันกับคริสเตียนในเมืองโครินธ์ ท่านไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาด้วยภาษาฝ่ายวิญญาณได้ ดังนั้นท่านจึงตำหนิพวกเขาว่าเป็นฝ่ายเนื้อหนัง “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณแล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่านเหมือนคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระคริสต์” (1 โครินธ์ 3:1) คุณเคยพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คุณมีปัญหาในการสื่อสารกับคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือไม่?
ยกตัวอย่างเช่นในการเป็นคนฝ่ายวิญญาณ ถ้าคุณปวดหัว คุณจะไม่พูดว่า “ฉันปวดหัว” แต่สำหรับตนฝ่ายเนื้อหนัง จะไม่เห็นว่าผิดอะไรในการจะสื่อสารแบบนั้นออกมา ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราตระหนักว่า เราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยความรู้สึกของเรา เราเดินโดยความเชื่อ ถ้าคุณกล่าวว่า “ฉันปวดหัว” นั่นหมายความว่าคุณยอมรับมัน คุณไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นพลังจากภายนอก ดังนั้นจงอย่ายอมรับมันเข้ามาในร่างกายของคุณ ใช่ คุณอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวด แต่จงใช้พระคำต่อสู้มัน และมันก็จะออกจากร่างกายของคุณไป
ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า…” คุณควรจะกล่าวเฉพาะในสิ่งที่คุณมี สิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ จงอย่ายอมรับสิ่งใดที่มาจากมารร้าย จงตัดสินใจว่าตลอดทั้งปีนี้ คุณจะยืนอยู่บนความเชื่อและเดินในสุขภาพจากพระเจ้า จงปฏิเสธความเจ็บป่วย ความยากจน ความตาย หรือภาวะที่เสื่อมทราม พูดคำฝ่ายวิญญาณ พูดตามพระคำของพระเจ้า และไม่ใช่ตามความรู้สึกของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเป็นตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่าข้าพเจ้าเป็น ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระคุณและพระพรของพระเจ้า ข้าพเจ้ามีพระคุณที่จะเกิดผลในทุกสิ่ง ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในสุขภาพของพระเจ้า ความรุ่งเรือง ความสุข และสันติสุขที่ไม่สามารถอธิบายได้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 3:2; 2 โครินธ์ 5:7


Comments are closed