จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2016

พูดความจริงจากใจของคุณ
Speaking The Truth In Your Heart
“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองค์? ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์? คือผู้ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติมิได้และทำสิ่งที่ชอบธรรม และพูดความจริงจากใจของตน” (สดุดี 15:1-2)

    ถ้าคุณจะเดินในพระสิริของพระเจ้าและมีฤทธิ์เดชและพระคุณของพระองค์สำแดงออกในชีวิตของคุณ พระคำบอกว่าคุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติไม่ได้และทำสิ่งที่ชอบธรรม และพูดความจริงจากใจของคุณ มีความหมายอย่างไรเมื่อพูดว่าพูดความจริงจากใจของคุณ? นี่เป็นสิ่งที่หลายคนพลาด พวกเขาไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติไม่ได้ พวกเขาไม่มีปัญหาในการทำสิ่งที่ชอบธรรม นั่นคือทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่พวกเขามีปัญหาในการ “พูดความจริงจากใจของพวกเขา”

สังเกตว่าผู้เขียนสดุดีไม่ได้กล่าวว่า “ผู้ที่…พูดความจริงกับเพื่อนบ้านของเขา” ไม่ใช่! ข้าพเจ้ารู้ว่ามีฉบับแปลบางฉบับแปลเหมือนว่าให้ “พูดความจริงกับคนอื่น” แต่เมื่อคุณศึกษาจากภาษาฮีบรู ผู้เขียนสดุดีไม่ได้กล่าวเช่นนั้นเลย นี่ไม่ได้กำลังพูดถึงการพูดความจริงกับคนอื่น ฉบับแปลแอมพลิไฟด์เวอร์ชั่นแปลไว้อย่างชัดเจนว่า “…และพูดและยึดความจริงไว้ในใจของเขา”

สังเกตเห็นหรือไม่? นี่กำลังพูดถึงการพูดและยึดความจริงไว้ในใจของคุณ และนั่นมีความหมายว่าอย่างไร? มีความหมายถึงการภาวนา: พูดและคิดถึงความจริงในใจของคุณเอง นั่นคือการภาวนาพระคำของพระเจ้า ถ้าคุณจะเดินในพระสิริและการเจิมของพระเจ้า ถ้าคุณจะสามารถมองเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสำแดงออกในวิญญาณและในชีวิตของคุณ คุณจะต้องพูดพระคำ คุณจะต้องสำแดงพระคำ พระคำของพระเจ้าในปากของคุณคือคำพูดของพระเจ้า เป็นพลังที่มีชัยซึ่งไม่สามารถถูกหยุดยั้งไว้ได้

1 ทิโมธี 4:15 บอกว่าให้ภาวนาและมอบถวายตัวทั้งหมดต่อพระคำ ยึดพระคำพระเจ้าไว้ในใจของคุณ อย่าปล่อยพระคำไป ปฏิเสธที่จะหวั่นไหวไปตามสถานการณ์ และความสำเร็จ ชัยชนะ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองของคุณจะปรากฏชัด และไม่สามารถถูกหยุดไว้ได้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่อยู่ในใจของข้าพระองค์และในปากของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาและพูดพระคำออกไป ข้าพระองค์มีชัยชนะ ข้าพระองค์มีประสบการณ์กับความก้าวหน้า การเลื่อนตำแหน่ง การขยายเขตแดนออกไปในทุกด้าน ข้าพระองค์กำลังขึ้นไปและไปข้างหน้าเท่านั้น พระสิริ พระคุณ และฤทธิ์เดชของพระองค์ได้รับการสำแดงออกในชีวิตของข้าพระองค์ และในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; โยชูวา 1:8


Comments are closed