อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2017
พูดกับพายุ
Speak To The Storm
“พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ” แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท” (มาระโก 4:39)

    พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้คุณดำเนินชีวิตไปเหมือนกับไร้ความช่วยเหลือและช่วยตัวเองไม่ได้ แต่พระองค์ทรงต้องการให้คุณจัดการและทำบางอย่างกับชีวิตของคุณ และกับสถานการณ์ของคุณ คุณควรจะเป็นคนทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

คุณอาจกำลังร้องว่า “พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงเห็นสถานการณ์ของข้าพระองค์หรือ? โปรดทำบางสิ่ง!” ไม่ใช่ คุณคือคนที่ต้องทำบางสิ่ง เพราะว่าพระองค์ได้ประทานฤทธิ์เดชให้แก่คุณแล้ว ทำตามพระเยซู พระองค์ทรงห้ามพายุด้วยคำพูดของพระองค์ พระองค์ตรัสกับพายุแรงกล้าว่า “จงสงบเงียบ” และพายุก็เงียบสนิท

บางทีด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณพบว่าตัวเองมีความกลัวและวิตกกังวลกับสถานการณ์ สิ่งที่คุณควรจะทำนั้นง่ายมาก: วางมือขวาของคุณที่หน้าอกและกล่าวว่า “สงบเงียบในนามพระเยซู” และสันติสุขของพระองค์จะท่วมท้นจิตใจของคุณ เหล่าสาวกต่างกลัวลมพายุ และน้ำกำลังจะเข้าเรือ พวกเขามาหาพระเยซูกล่าวว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยว่าเราจะพินาศหรือ?” พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ความเชื่อของพวกท่านอยูที่ไหน?” พูดอีกนัยหนึ่งคือ “ทำไมพวกท่านจึงกลัว? เราอยู่ที่นี่ เราเป็นสันติสุขของพวกท่าน” พวกเขามีสันติสุขอยู่กับพวกเขาในเรือ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของอิสราเอล และพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของพวกเราในวันนี้

จงปฏิเสธที่จะกลัว พระคริสต์ทรงเป็นสันติสุขของคุณ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นพระคำของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็น “พระวาทะ” ของพระเจ้า เมื่อคุณพูด พระเยซูซึ่งเป็นพระคำจะปรากฏ ดังนั้นเมื่อคุณต้องการจะทำให้พายุสงบ คุณไม่ต้องพยายามที่จะ “ปลุกพระองค์ขึ้น” เหมือนที่เหล่าสาวกได้ทำ คุณพูดพระคำของพระองค์

ไม่น่าแปลกใจที่พระคำกล่าวว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์…” (โคโลสี 3:16) พระเยซูตรัสว่า “ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7) คุณต้องการอะไร? อย่าบ่น อย่าร้องขอ กล่าวพระคำ ของและรับเอา ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรและสิทธิอำนาจทุกประการที่ข้าพระองค์มีในพระเยซู พระคริสต์ทรงเป็นสันติสุขของข้าพเจ้า แม้ในเวลานี้ ข้าพเจ้าประกาศสันติสุขเหนือชีวิตของข้าพเจ้า อาชีพของข้าพเจ้า ธุรกิจของข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยพระสิริและสันติสุขของพระวิญญาณ ทางของข้าพเจ้าเป็นทางแห่งความสำเร็จ ความยินดี และชัยชนะเสมอไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 9:23; โยบ 22:28


Comments are closed