วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019

พื้นฐานของคุณสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่
Your Foundation For A Great Life

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ (จนเต็ม จนล้นออกมา)” (ยอห์น 10:10 ฉบับ AMP)

     การต่อสู้และความเครียดที่คริสเตียนบางคนประสบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น จงใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง พระเยซูกล่าวว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อคุณจะมีและเพลิดเพลินกับชีวิต ช่างเป็นคำปลอบโยนที่ดีจริงๆ!

นี่หมายความว่าคุณสามารถมีวันที่ดีทุกวัน ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรและสถานการณ์จะเป็นอย่างไร นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องเลือก ยิ่งกว่านั้นมีความปรารถนาที่ลึกซึ้งและเข้มข้นในตัวคุณที่จะรู้และเข้าใจพระคำของพระเจ้า

คุณจะไม่ได้มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่โดยการเพียงแต่พูดว่า “โอเค ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะดำเนินชีวิตที่ดี” ไม่ นี่ไม่ใช่การคิดในแง่บวก แต่เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า คุณตอบสนองและใช้พระคำในเรื่องต่างๆของชีวิต
พระคำจะต้องเป็นพื้นฐานหรือรากฐานเพื่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของคุณ ไม่เช่นนั้นมันจะไม่เกิดขึ้น

พระเยซูทรงให้คำอุปมาเรื่องชายผู้สร้างบ้านของเขาบนทรายและผู้ที่สร้างบ้านของเขาบนศิลา บ้านที่สร้างขึ้นบนทรายไม่สามารถทนต่อแรงกดดันที่รุนแรงของในชีวิตได้ มันพังทลายลงมา แต่บ้านที่สร้างขึ้นบนศิลานั้นสามารถต้านทานต่อวิกฤตของชีวิตได้ (มัทธิว 7:24-27)

รากฐานของชีวิตของคุณต้องมั่นคง จงแน่ใจว่าอยู่บนพระคำของพระเจ้า ถ้าคุณอยากเป็นแพทย์โดยไม่ได้เรียนในโรงเรียนแพทย์ คุณก็จะไม่มีวันได้เป็นแพทย์ ในทำนองเดียวกันคุณต้องศึกษาและเข้าใจหลักการของชีวิตตามที่เปิดเผยในพระคำของพระเจ้าเพื่อความสำเร็จ

พระคัมภีร์กล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมที่แท้จริงเพื่อโดยท่านจะเติบโตขึ้น” (1 เปโตร 2:2) นั่นคือจุดเริ่มต้น นั่นคือเติบโตขึ้นโดยพระคำ จากที่นั่นคุณก็เติบโตต่อไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ “เพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักคำสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ โดยไม่วางรากฐานซ้ำอีก คือเรื่องการกลับใจจากการกระทำที่นำไปสู่ความตาย และเรื่องความเชื่อในพระเจ้า” (ฮีบรู 6:1 ฉบับ NIV) ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของความชอบธรรม สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์ ชีวิตของข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นโดยพระคำและในพระคำ ดังนั้นข้าพระองค์จึงได้รับชัยชนะตลอดไป และพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความได้เปรียบในทุกสิ่งให้แก่ข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 20:32; 2 ทิโมธี 3:14-17


Comments are closed