จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2018
พื้นฐานของความรอด
THE BASICS OF SALVATION

คือว่า ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด (โรม 10:9-10)

     ผู้ชาย, ผู้หญิง, เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ได้ถูกช่วยให้ “รอด” แล้ว โดยพระเยซูคริสต์ เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อมนุษย์ทุกคน

อย่างไรก็ดี ความรอดเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตของคนที่ยืนยันถึงความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขาหรือเธอเท่านั้น คุณได้รับความรอดหรือถูกช่วยให้รอด ไม่ใช่เพียงแค่การเชื่อในพระเยซู แต่โดยการทำตามขั้นตอนของการยืนยันความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ นั่นคือพื้นฐานของความรอด

อ่านข้อพระคัมภีร์ในตอนเริ่มต้นอีกครั้ง และสังเกตว่าข้อนั้นไม่ได้กล่าวว่า “ถ้าคุณจะร้องเรียกและขอให้พระเจ้าช่วยคุณให้รอด คุณจะรอด” วิธีของพระคัมภีร์ในการรับความรอดไม่ใช่ด้วยน้ำตา หรือการทำความดี ความรอดเป็นของขวัญจากพระเจ้า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” (เอเฟซัส 2:8) พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับนายร้อยชาวโรมัน ซึ่งมีชื่อว่า โครเนลิอัส เขาเป็นคนที่เคร่งศาสนา และมีใจกว้างขวาง แต่เขาก็ยังไม่ได้รับความรอด (กิจการ 10:2)

วันหนึ่ง ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่เขาและตรัสว่า “จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่า เปโตรมา เปโตรนั้นจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคำ ซึ่งจะให้ท่านกับครอบครัวของท่านรอด” (กิจการ 11:13-14) ความรอดเป็นของขวัญที่ได้รับ โดยการยืนยันด้วยถ้อยคำที่ถูกต้อง เมื่อคุณเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตาย และยอมรับด้วยปากว่า พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณ ทันใดนั้น คุณก็กลายเป็นลูกของพระเจ้า และชีวิตนิรันดร์ก็ถูกถ่ายเทเข้าไปสู่วิญญาณของคุณ นี่คือ การมหัศจรรย์ที่พิเศษ!

โลกนี้จำเป็นต้องรู้ว่า การได้รับความรอดนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย การพยายามอย่างไร้ผลที่จะไถ่บาปของตนเอง หรือ การทำให้พระเจ้าประทับใจด้วย “การกระทำความดี”นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีที่สุด หรืออ่อนโยนที่สุดก็ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอะไร คุณไม่สามารถไว้วางใจในการกระทำดี เพื่อจะช่วยคุณให้รอดได้ มีการกระทำอย่างเดียวที่ต้องทำเพื่อความรอดนั่นคือ การกล่าวยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับความมีประสิทธิภาพของพระวจนะของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดา ดังนั้น ข้าพระองค์จึงเป็นหนึ่งเดียวกันกับการเป็นพระเจ้า สุขภาพที่ดี, ความมั่งคั่ง, ความเจริญรุ่งเรือง, ชีวิต และความสำเร็จ เป็นประสบการณ์ที่ข้าพระองค์มีในทุก ๆ วัน ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในความครบบริบูรณ์แห่งพระพรของข่าวประเสริฐที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นผู้มีชัย เพราะว่าพระองค์ผู้อยู่ในข้าพระองค์นั้นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:6-8; 2 โครินธ์ 6:2; ฮีบรู 3:15-19


Comments are closed