อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2017
พิสูจน์พระคำ
Prove The Word

“พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า…จงลองดูเราในเรื่องนี้…” (มาลาคี 3:10)

     พระเจ้าได้ประทานพระคำของพระองค์แก่เราเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตตามพระคำนั้น พระคำของพระเจ้ามีความสามารถที่จะนำพาคุณผ่านสถานการณ์ใดก็ตามในชีวิตอย่างมีชัยชนะ อิสยาห์ 43:2 กล่าวว่า “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า” อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่ในการพิสูจน์พระคำ ในการใช้พระคำในชีวิตของคุณ

มีคริสเตียนหลายคนที่ดำเนินชีวิตในการดิ้นรนและการทนทุกข์ ทั้งที่พวกเขาควรจะดำเนินชีวิตในพระพรที่ประทานให้แก่เราแล้วในพระเยซูคริสต์ อาจเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้หรือว่าไม่ได้ใช้พระคำนั้น คุณได้ยินคริสเตียนหลายคนที่เจ็บป่วยจนกระทั่งเสียชีวิต และหลายคนพูดว่า “ความเจ็บป่วยมาถึงทุกคน” ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ความจริง! โฮเชยา 4:6 กล่าวว่า “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” ความไม่รู้สร้างความลำบากให้กับหลายคน

อยู่ที่ว่าเราเป็นคริสเตียนในความจริงหรือไม่ อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเชื่อเกิดผลหรือไม่ ถ้ามันไม่เกิดผล เราจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้น? ถ้าเกิดผล (และขอบพระคุณพระเจ้าที่มันเกิดผล) ก็ให้เรา “ใช้” ความเชื่อนั้นต่อไป บางสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อตัวคุณเองคือการพิสูจน์พระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณเอง โดยทางนั้น คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการถูกหลอก หรือการหลงทางในชีวิตของคุณ คุณจะมีความรู้ด้วยตัวคุณเองว่าข่าวประเสริฐของพระคริสต์ที่คุณเชื่อนั้นเป็นความจริง

พระเจ้าไม่กลัวที่จะเป็นจุดสนใจ จงกล้าที่จะเชื่อพระองค์ในพระคำของพระองค์ พระองค์ตรัสไว้ในมาลาคี 3:10 “…จงลองดูเราในเรื่องนี้…” หลายคนไม่เข้าใจว่าพระพรของพวกเขาไม่ได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่อยู่ในมือของพวกเขาเอง เพราะว่าพระเยซูได้ทำทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการได้รับพระพรอย่างเหลือล้นแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ทั้งโลกนี้ได้รับการช่วยให้รอดแล้วโดยพระเยซู เพราะว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน แต่มีไว้สำหรับคนที่ได้ยิน เชื่อ และกล่าวต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่จะได้รับความรอดถ้าคุณได้ยินพระคำและไม่ทำตาม ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าพระคำนั้นจะเร้าใจคุณมากเพียงใด คุณจะต้องก้าวเดินไปตามพระคำนั้นเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ และความสามารถของพระคำนั้นที่จะนำข้าพระองค์ไปในชีวิตแห่งชัยชนะ ข้าพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติพระคำของพระเจ้า! เมื่อข้าพระองค์มองดูในพระคำ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่ความจริงที่ข้าพระองค์มองเห็น ภาพและนิมิตแห่งพระสิริ ความสำเร็จและความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:25; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed