อังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2015

พิจารณาสง่าราศี
Contemplate The Glory

“พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้ว ก็ได้ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบน” (ฮีบรู 1: 3)

    พระเยซูคริสต์คือแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้า และเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ นั่นหมายความว่าพระองค์ส่องสว่างพระสิริของพระเจ้า เป็นการสำแดงและเป็นสัญลักษณ์แห่งพระสิริของพระเจ้า 2 โครินธ์ 3:18 กล่าวว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” การพิจารณาพระสิริของพระเจ้านั่นสำคัญเพียงใด

ในฉบับแปลคิงเจมส์นั้นกล่าวไว้ว่า “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป…” นั่นหมายความอะไร? กระจกของพระเจ้าคือพระคำของพระเจ้า อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาสง่าราศีของพระเจ้าในกระจกของพระเจ้า? กระจกมีหน้าที่ทำอะไร? กระจกสะท้อนทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ถ้าคุณยืนอยู่หน้ากระจก คุณก็จะเห็นภาพสะท้อนของตัวเอง พระคำของพระเจ้าคือกระจกนั้น

ดังนั้นภาพสะท้อนนั้น สง่าราศีที่คุณมองเห็นเมื่อคุณมองเข้าไปที่กระจก (พระคำ) คือสิ่งที่คุณเป็น คุณคือสง่าราศีของพระเจ้า ให้คุณเป็นพยานทุกวันว่าคุณคือสง่าราศีของพระเจ้า! ยืนยันว่าทุกก้าวที่คุณเดินคือย่างก้าวของสง่าราศี พระเยซูตรัสว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา…” (ยอห์น 17:22) พระองค์ได้ทำให้คุณมีศักดิ์ศรี “และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” (โรม 8:30)

คุณเป็นผลของการทนทุกข์ทรมานของพระคริสต์ พระคัมภีร์พูดถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์ และสง่าราศีที่จะได้ถูกเปิดเผย (1 เปโตร 1:11 ) คุณคือสง่าราศีนั้นที่พระองค์ได้เห็นและทำให้พระองค์ทนทุกข์ที่ไม้กางเขนแม้ว่าต้องได้รับความละอายก็ตาม (ฮีบรู 12:2) ตระหนักในสิ่งนี้ มองเห็นตัวคุณเองว่าเป็นสง่าราศีของพระเจ้า! ดำเนินในสง่าราศีของพระเจ้า และสำแดงพระสิริของพระองค์ในทุกหนแห่ง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    เมื่อข้าพเจ้ามองดูในกระจกแห่งพระคำของพระเจ้า ข้าพเจ้ามองเห็นตัวตนที่แท้งจริงของข้าพเจ้า กับชีวิตและธรรมชาติแห่งความชอบธรรมในวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นแสงสว่างแห่งสง่าราศีของพระเจ้า เป็นผู้แจกจ่ายพระคุณของพระองค์ เป็นหลักฐานแห่งความรักและความดีของพระองค์! พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าดำเนินชีวิตและเคลื่อนไหวไปในพระองค์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:12-13; 2 เปโตร 1:2-3


Comments are closed