ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2013

พิจารณาลำดับความสำคัญของคุณใหม่
Reappraise Your Priorities

“เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม (เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้) แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่าน” (มัทธิว 6:31-33)

ข้าพเจ้าต้องการให้คุณอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้อ่านอย่างพิจารณาใคร่ครวญ หลายคนตีความหมายของถ้อยคำของพระเยซูในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น หมายความว่าเราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนที่จะไปแสวงหาสิ่งของอย่างอื่น นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทรงตรัส พระองค์บอกให้เราแสวงหาแต่แผ่นดินของพระเจ้าและไม่แสวงหาสิ่งอื่นใดอีก ตามถ้อยคำของพระองค์ สิ่งอื่นจะถูกมอบให้กับเรา ถ้าเราแสวงหาเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียว นั่นคือแผ่นดินของพระองค์
ไม่เกี่ยวกับว่าอาชีพการงานของคุณคืออะไร ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน รับราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ หรือทำงานบันเทิง อาชีพนั้นคือพื้นที่พันธกิจของคุณในเวลานี้ ดังนั้นจงมุ่งมั่นที่จะนำคนอื่นๆสู่พระเยซูคริสต์ในเขตภารกิจของคุณ ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจอยู่บ่อยครั้งในคริสเตียนที่เฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณ เมื่อพวกเขาเดินทางออกไปทำธุรกิจหรือธุระในที่ต่างๆ คุณสามารถเดินทางไปที่ใหม่เป็นอาทิตย์โดยไม่ได้ไปคริสตจักร หรือเป็นพยานต่อผู้อื่นเพื่อพระคริสต์? มันไม่ควรเป็นเช่นนั้น
จงตระหนักว่าคุณอยู่ในพันธกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตาม ข่าวประเสริฐคือลำดับความสำคัญแรกของคุณ ชีวิตของคุณไม่ควรจะอยู่เพียงเพื่ออาชีพการงานหรือธุรกิจของคุณเท่านั้น มากกว่านั้น สิ่งแรกที่คุณทำเมื่อคุณย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง ไม่ควรที่จะเป็นการหาที่พักใกล้เคียงกับที่ทำงานของคุณ แต่ให้หาที่พักที่ใกล้กับคริสตจักรของคุณมากที่สุด และถ้าไม่มีคริสตจักรที่อยู่ใกล้เคียง เริ่มต้นคริสตจักรใหม่ ติดต่อกับสำนักงานของเราและเราจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำอย่างไร คุณจะต้องห่วงในการเติบโตในฝ่ายวิญญาณของคุณ และจดจ่อที่แผ่นดินของพระเจ้า
พระเยซูได้ตักเตือนให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน เรียกพวกเราทุกคนให้จัดลำดับความสำคัญของเราและเดินตามนั้น

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกและประทานความสามารถแก่ข้าพระองค์ในการเป็นผู้รับใช้แห่งการคืนดีกันที่สัตย์ซื่อ ข้าพระองค์สามารถนำผู้ที่หลงหายที่ข้าพระองค์พบเจอมาถึงความรอด นำพวกเขามาถึงความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า และความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 4:2; 1 โครินธ์ 9:16


Comments are closed