พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2018

พันธสัญญาใหม่ในพระโลหิตของพระองค์
THE NEW TESTAMENT IN HIS BLOOD

หลังจากรับประทานอาหารแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกัน ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา จงทำอย่างนี้ คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา” (1 โครินธ์ 11:25)

     เมื่อพระเยซูเจ้าประทานพระองค์เองให้แก่เรา ไม่ใช่แค่เลือดของมนุษย์ธรรมดาที่หลั่งออกมา เพราะว่าชีวิตของพระองค์ไม่ได้มาจากอาดัมคนแรก ชีวิตของพระองค์มาจากพระวาทะ (ยอห์น 1:14 NKJV) ชีวิตของพระองค์เป็นพระเจ้าพระโลหิตที่ถูกหลั่งออกของพระองค์เป็นของพระเจ้า นั่นคือพระองค์ยกเลิกชีวิตของพระเจ้าของพระองค์เพื่อเรา ดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่า “…ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา จงทำอย่างนี้ คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้ จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา” (1 โครินธ์ 11:25) พระองค์หมายถึงการจัดเตรียมทั้งหมดของพันธสัญญาใหม่ถูกปิดผนึกและรับประกันโดยพระโลหิตของพระองค์

ชีวิตและอนาคตของคุณได้รับการประกันในพระโลหิตของพระเยซู ดังนั้นในชีวิตของผู้ที่เชื่อ การจัดเตรียมทั้งหมดของการตาย, การฝังศพและการเป็นขึ้นมาจากความตายแทนของพระองค์กลายเป็นความเป็นจริง ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่คุณต้องการที่พระโลหิตของพระองค์ไม่ได้ครอบคลุม นั่นเป็นเหตุให้ผ่านทางอัครสาวกเปาโล พระวิญญาณได้ป่าวประกาศอย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกอย่างเป็นของคุณ” ฮาเลลูยา!

พระองค์ได้ทรงประทานกำลัง, พระปัญญา, ความกล้าหาญ, สุขภาพที่ดี และอื่น ๆ อีกมากมาย พระองค์ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างของความมืดออกไปจากคุณ และทรงย้ายคุณเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ คุณได้ถูกตัดขาดและย้ายออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง, จากความเจ็บปวด, ความทุกข์ยาก และแง่ลบต่าง ๆ ของชีวิตเข้าสู่แผ่นดินที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระบุตรที่รักของพระองค์ ผ่านทางพระโลหิตของพระองค์ โคโลสี 1:13-14 กล่าวว่า “…และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ ในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่ คือการยกโทษจากบาปทั้งหลาย”

คุณได้รับการรับประกันว่าคุณเป็นผู้ชนะในชีวิต ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณได้รับการรับประกัน จงมีความตระหนักนี้เมื่อคุณร่วมส่วนในศีลมหาสนิท หรือเมื่อใดก็ตามที่คุณดื่มจากถ้วยนั้น ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่มีชัยชนะของข้าพระองค์และอนาคตที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับการรับประกันโดยพระโลหิตของพระเยซู ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะกลัวหรือฟังเสียงของความสงสัยและความไม่เชื่อ เพราะว่าความฝันที่พระองค์ทรงใส่ไว้ในหัวใจของข้าพระองค์กำลังมาสู่การเกิดผล ข้าพระองค์ได้รับการรับประกันในความสำเร็จ ข้าพระองค์ได้รับการรับประกันในความเจริญรุ่งเรือง และข้าพระองค์มีชัยในชีวิต ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมโรม 5:6-8; 1 เปโตร 2:24; 1 ยอห์น 5:11


Comments are closed