อังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2018

พันธสัญญาใหม่คืออัลบั้มของคุณ
THE NEW TESTAMENT IS YOUR ALBUM

แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น… (ยากอบ 1:22)

     สำหรับผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้น พระวจนะของพระเจ้าคือกระจก ไม่ใช่การรวบรวมบทบัญญัติที่จะต้องเชื่อฟัง คริสเตียนเป็นผู้ปฏิบัติตามพระวจนะ นี่คือบางสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจ

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณอ่าน เอเฟซัส 5:3-4 ว่า “แต่การล่วงประเวณี การโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้น แม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลย” นี่ไม่ใช่บทบัญญัติ นั่นคือไม่ได้บอกสิ่งที่คุณต้องไม่ทำ แต่กำลังสำแดงให้คุณเห็นว่าคุณเป็นใคร นั่นคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีหัวใจ, ความคิดและลิ้นที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

พระวจนะของพระเจ้าสะท้อนถึงธรรมชาติที่แท้จริง, ความเป็นตัวตน, ต้นกำเนิด และมรดกของคุณในพระคริสต์ ยิ่งคุณดูพระวจนะมากเท่าไร คุณก็ยิ่งเห็นตัวเองมากขึ้นเท่านั้น นั่นคืออัลบั้มของคุณ ในความเชื่อของคริสเตียนมีระดับของความเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือทารกฝ่ายวิญญาณเห็นข้อความและคำแนะนำของพระเจ้าเป็นบทบัญญัติ แต่สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ พระวจนะของพระเจ้าคือชีวิต นั่นคือบางสิ่งบางอย่างที่จะใช้ในการดำเนินชีวิต

ยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34) พระองค์กำลังพูดกับชายและหญิงแห่งความรู้สึก นั่นคือคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่ แต่ผู้ที่บังเกิดใหม่และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม 5: 5)

เราไม่ใช่แค่ถูกสั่งให้รัก เราเกิดจากความรัก นั่นคือเราเป็นเชื้อสายของความรัก ความรักคือธรรมชาติของเรา ดังนั้นโรม 5: 5 เป็นคำอธิบายว่าคุณเป็นใคร เมื่อคุณสามารถยอมรับได้คุณจะกลายเป็นอย่างนั้น นั่นคือหลักการ! เมื่อคุณอ่านบางสิ่งบางอย่างในพันธสัญญาใหม่ซึ่งฟังดูเหมือนว่า “อย่าทำอย่างนี้หรืออย่าทำอย่างนั้น” นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้! แต่นั่นคือภาพของคุณ

พระวจนะ โดยเฉพาะจดหมายฝาก จะวาดภาพของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ นั่นเป็นวิธีการที่คุณกำลังเรียนและใคร่ครวญพระคัมภีร์ ทันใดนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็มีชีวิตอยู่ในคุณ! นี่กลายเป็นวิธีที่คุณมองดูตัวเองทุกวัน

นี่เป็นความมหัศจรรย์ของการเจริญเติบโต เพราะเมื่อคุณค้นพบว่าคุณเป็นใครในพระวจนะ คุณก็จะค้นพบความงดงามของคุณ และพระสิริของคุณก็เพิ่มขึ้น นั่นคือชีวิตแห่งพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ผ่านพระวจนะ ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันคือการสำแดงออกของพระคริสต์ที่มองไม่เห็น ฉันเป็นความสว่างแห่งพระสิริของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นอย่างไร ฉันก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ และเมื่อฉันคิดถึงภาพของฉันที่ฉันเห็นในพระวจนะ ฉันก็ถูกเปลี่ยนแปลง นั่นคือฉันมีประสบการณ์ถึงพระสิริที่เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าฉันดำเนินชีวิตตามพระวจนะ ฮาเลลูยา!
ศึกษาเพิ่มเติม3 โครินธ์ 3:18; ฮีบรู 10:16; 2 โครินธ์ 3:2-3


Comments are closed