จันทร์ ที่ 27 มกราคม 2014

พัฒนาวิญญาณของคุณ
Developing Your Spirit

“เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย” (1 ทิโมธี 4:8)

    โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วโลกให้ได้เพียงความรู้และข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสติปัญญาและประสาทสัมผัสเท่านั้น ซึ่งสามารถทำให้คุณเป็นคนฉลาดได้เท่านั้น หลายคนโดยผ่านการฝึกฝนทางร่างกายนั้นก็สามารถพัฒนาร่างกายของพวกเขาให้แข็งแรง อย่างไรก็ดี มีโรงเรียนไม่มากที่สอนการพัฒนาวิญญาณมนุษย์ แต่นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คุณควรจะให้ความสนใจหลักในการพัฒนาวิญญาณของคุณ เพราะนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณ

ใน 1 เธสะโลนิกา 5:23 อาจารย์เปาโล โดยทางพระวิญญาณ ได้อธิษฐานเผื่อธรรมิกชนว่า “…และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมา” สังเกตการเรียงลำดับ เริ่มต้นจากวิญญาณก่อน แล้วจึงมาจิตใจ และร่างกาย น่าเศร้าที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของพวกเขา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเขา โดยละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือวิญญาณ

วิญญาณของคุณคือที่ซึ่ง “สิ่งต่างๆของชีวิต” หลั่งไหลออกมา ซึ่งก็คือความรุ่งเรือง สุขภาพ พระพร ชัยชนะ และความชื่นชมยินดี การฝึกฝนที่จะมีความรู้มากก็ดี หรือการฝึกร่างกายของคุณให้มีความแข็งแรง ว่องไว และมีความอดทนนั้นก็ดี แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนทั้งทางความคิดและร่างกายนั้นมีประโยชน์เพียงแต่ร่างกายและประสาทสัมผัสของคุณเท่านั้น แต่การฝึกฝนวิญญาณของคุณนั้นเป็นประโยชน์ในทุกทาง เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนี้และชีวิตที่กำลังจะมาถึง

จงฝึกฝนวิญญาณของคุณอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางการศึกษาและภาวนาพระคำ การอดอาหารอธิษฐาน โดยเฉพาะการอธิษฐานในภาษาแปลกๆ กิจกรรมฝ่ายวิญญาณอื่นๆ ที่จะให้พลังแก่วิญญาณของคุณ รวมทั้งการสามัคคีธรรมร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ การนำวิญญาณ และการปฏิบัติตามคำสั่งของพระวิญญาณในทันที ไวในการทำตามพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้รับทุกวัน ซึ่งพัฒนาวิญญาณของข้าพระองค์ และเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์จากพระสิริสู่พระสิริ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในสุขภาพที่ดี สันติสุข และความรุ่งเรือง และข้าพระองค์ทำกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตของข้าพระองค์ด้วยสติปัญญา เพราะข้าพระองค์ทำให้พระคำของพระองค์เป็นการภาวนาของข้าพระองค์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้าพระองค์ถูกกำหนดสำหรับชีวิตที่พิเศษแห่งการครอบครอง และปกครองเหนือทุกสถานการณ์จากภายใน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:8; โยชูวา 1:8; ยอห์น 7:38


Comments are closed