เสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2019
พักผ่อนอย่างสมบูรณ์ในพระคริสต์
Absolute Rest In Christ

ฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้า เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้ว ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ เพราะฉะนั้น ขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้น เพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทำตามอย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้น (ฮีบรู 4:9-11)

    ชีวิตที่พระคริสต์ได้ทรงประทานให้แก่คุณเป็นหนึ่งในการพักผ่อนและสันติสุขที่สมบูรณ์ มันไม่สำคัญว่าสิ่งต่างๆ จะน่ากลัวขนาดไหน หรือความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่คืออะไร ชัยชนะของคุณเป็นสิ่งที่ถูกรับประกันเอาไว้ คุณและพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกัน และเนื่องจากคุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ คุณจึงไม่มีทางเสียเปรียบ คุณมีชัยชนะเสมอและในทุกที่ คุณไม่วันสั่นคลอน

นักแต่งเพลงที่อายุมากคนหนึ่งพูดว่า “พระองค์ไม่เคยบอกว่าคุณจะเห็นแต่แสงอาทิตย์ พระองค์ไม่เคยบอกว่าจะไม่มีฝนตก แต่พระองค์สัญญากับเราถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยการร้องเพลง” ในอีกนัยหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณประสบกับอะไรก็ตาม คุณก็จะประสบความสำเร็จ บางคนไม่แน่ใจว่าชีวิตนี้จะพบกับอะไรบ้าง พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ มีการรับประกันถึงชัยชนะ

โรม 8:35-37 กล่าวว่า “แล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้? จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ? ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่า” แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” ดังนั้นอย่าเครียดในสิ่งใดๆ เลย เพราะคุณอยู่ในการพำนักของพระเจ้าและหยุดจากการต่อสู่ดิ้นรนของชีวิต พระคัมภีร์กล่าวว่า “…เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้ว ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์” (ฮีบรู 4:9-11)

อย่าอนุญาตให้ใครหรือสถานการณ์ใดหลอกคุณให้ออกมากจากชีวิตแห่งการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ในพระคริสต์ซึ่งคุณถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นชีวิตแห่งสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรือง และหนทางที่จะค้ำจุนตัวเองในชีวิตแห่งพระสิรินี้คือการดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อในพระคำ นั่นคือการนำพระคำไปใช้ในทุกสิ่งที่คุณทำ ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักที่ไม่สามารถวัดได้ที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ พระองค์ได้เสร็จงานตั้งแต่เมื่อวางรากฐานของโลกและทรงเรียกข้าพระองค์เข้าไปในการพำนักของพระองค์ ตอนนี้ข้าพระองค์อยู่ในการพำนักของพระองค์ นั่นคือดำเนินชีวิตในสันติสุขของความเจริญรุ่งเรือง ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะต่อสู้ดิ้นรนหรือหงุดหงิดในสิ่งใดขณะที่ข้าพระองค์เพลิดเพลินกับชีวิตที่มีชัยชนะในพระคริสต์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยอห์น 15:19; ฮีบรู 4:3


Comments are closed