วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019

พลับพลาอันมีชีวิตของพระองค์
His Living Tabernacle

“วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพ? เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” (2 โครินธ์ 6:16)

     พระเจ้าละออกจากพระวิหารในเยรูซาเล็มเมื่อพระเยซูถูกตรึงกางเขน ในขณะที่พระองค์ยังอยู่บนไม้กางเขนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง พระคัมภีร์กล่าวว่ามีความมืดในแผ่นดินโลก หินเริ่มแตกออก และแผ่นดินก็ไหว

การทรงสถิตของพระเจ้าได้เคยอยู่ในอภิสุทธิสถานในพระวิหาร ซึ่งถูกแยกออกจากวิสุทธิสถานด้วยม่านที่หนา ยาว 40 ฟุต สูง 20 ฟุต หนา 4 นิ้ว (อ่าน มัทธิว 27: 45-51) แต่เมื่อพระเยซูตรัสบนไม้กางเขนว่า “สำเร็จแล้ว!” พระคัมภีร์กล่าวว่าม่านที่หนานั้นฉีกขาดตั้งแต่บนจรดล่าง และอภิสุทธิสถานก็เปิดออก และการทรงสถิตของพระเจ้าก็ละออกจากตึกนั้น

ก่อนวันนั้นมีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ แต่เมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ากลับมาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักรก็ถือกำเนิดขึ้น ร่างกายของมนุษย์กลายเป็นพลับพลาที่มีชีวิตของพระเจ้า! ตอนนี้พระองค์อาศัยอยู่ในเรา ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

คุณเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ทุกวันที่คุณเดินบนแผ่นดินโลกนี้จงมีการตระหนักรู้ว่าคุณเป็นสำนักงานใหญ่ที่เคลื่อนไหวได้ของพระเจ้า ด้วยการตระหนักรู้นี้คุณจะไม่มีวันพ่ายแพ้ เพราะคุณเข้าใจว่าพระองค์ผู้ที่อยู่ในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก คุณเต็มไปด้วยชีวิตตั้งแต่กระหม่อมไปจนจรดฝ่าเท้าของคุณ สาธุการแด่พระเจ้า!

การเป็นพระวิหารของพระเจ้าหมายถึงปอด ไต หัวใจ และอวัยวะทุกส่วนและระบบของร่างกายของคุณเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คุณสมบูรณ์แบบในพระองค์ นี่คือการตระหนักรู้ที่คุณต้องมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะพบกับการท้าทายแบบใด 1 ยอห์น 4:4 (ฉบับ NKJV) กล่าวว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านมาจากพระเจ้า และได้ชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระองค์ผู้ที่อยู่ในฉันเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้! ฉันเต็มไปด้วยชีวิตตั้งแต่กระหม่อมไปจนจรดฝ่าเท้าของฉัน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือความอ่อนแอใดๆสามารถผูกติดกับร่างกายของฉันได้! พระคริสต์ในฉันคือความหวังแห่งพระสิริ ความแข็งแกร่ง และชัยชนะ! ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

เพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:5; 1 โครินธ์ 3:16; 3 ยอห์น 1:2


Comments are closed