จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2018
พลังในคุณพร้อมแล้ว
The Power Is In You Already

“และอยู่มาเมื่อท่านทั้งสองข้ามไปแล้ว เอลียาห์จึงพูดกับเอลีชาว่า “จงขอสิ่งที่อยากให้ข้าพเจ้าทำเพื่อท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับไปจากท่าน” และเอลีชาตอบว่า “ขอให้ฤทธิ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าตามส่วนสิทธิบุตรหัวปี” (2 พงศ์กษัตริย์ 2:9)

     หลายคนตีความพระคัมภีร์ข้างต้นว่าเอลีชาขอการเจิมเป็นสองเท่าของการเจิมที่มีบนเอลียาห์ พวกเขาเปรียบเทียบจำนวนการอัศจรรย์ระหว่างเขาทั้งสองคน และสรุปว่าเอลีชามีการอัศจรรย์จำนวนทวีคูณสอง เพราะว่าเขากระทำการอัศจรรย์เป็นสองเท่าของที่เอลียาห์ทำ นั่นไม่ใช่วิธีการทำงานของพระเจ้า คุณไม่สามารถนับจำนวนการอัศจรรย์เพื่อที่จะวัดฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่ได้

ถ้าเราพิจารณาถึงการอัศจรรย์ของพวกเขา เอลียาห์ทำการอัศจรรย์หนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่าเหนือกว่าการอัศจรรย์ทั้งหมดที่เอลีชาทำ ก็คือการที่เขาถูกรับไปสู่สวรรค์ทั้งเป็น ซึ่งนั่นเป็นผลของความเชื่อ จำได้หรือไม่ที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย…” (ฮีบรู 11:5) นี่หมายความว่า เอลียาห์นั้นต้องมีความเชื่อเพื่อจะสัมฤทธิ์ผลอย่างเดียวกัน แต่ในอีกด้านหนึ่ง เอลีชาป่วยและตายด้วยความเจ็บป่วย แม้ว่ามีศักดิ์ศรีอยู่ในกระดูกของเขาก็ตาม

สิ่งที่เอลีชาร้องขอคือสิทธิบุตรหัวปี นั่นคือความหมายของการได้รับสองเท่า (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:15-17) เขาต้องการได้รับตำแหน่งผู้นำท่ามกลางผู้เผยพระวจนะอื่นๆในอิสราเอลซึ่งในเวลานั้นอยู่ใต้การปกครองของผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ และเพราะความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณของเขา เขาจึงได้กลายมาเป็นผู้เผยพระวจนะอาวุโสท่ามกลางพวกเขา (2 พงศ์กษัตริย์ 2:1-25) จงจำไว้ว่ามีความแตกต่างระหว่างจำนวนทวีคูณสอง กับสองเท่าของจำนวน

ในฐานะคริสเตียนคุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าโดยไม่จำกัด พระองค์ทรงเจิมคุณด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ ดังนั้นคุณไม่ต้องการการเจิมครั้งที่สองหรือครั้งที่สาม แต่คุณได้รับอย่างบริบูรณ์แล้วจากพระเจ้า คุณได้รับอย่างเต็มล้นจากพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพทั้งหมดของพระองค์ สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณก็คือคุณต้องรู้วิธีการที่จะปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระองค์และใช้ให้เกิดผล

เปาโลบอกแก่ทิโมธีว่า “อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น” (2ทิโมธี 1:6) เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทำให้การเจิมที่อยู่ในคุณรุ่งเรืองขึ้นและทำให้เกิดผล และคุณทำสิ่งนี้ได้โดยการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอ ผ่านการพูดภาษาแปลกๆ และใคร่ครวญพระคำ

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ข้าพระองค์ได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงทำงานอย่างเต็มขนาดในข้าพระองค์และผ่านข้าพระองค์ เพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์บนแผ่นดินโลกสำเร็จ ข้าพระองค์กระทำให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์รุ่งเรืองขึ้นในข้าพระองค์วันนี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ นำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 1:8 ;เอเฟซัส 5:18-20


Comments are closed