อาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2014

พลังแห่งของการประชุมที่เล็กที่สุด
The Power Of The Smallest Assembly

“เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้” (มัทธิว 18:19)

    พระเยซูได้เปิดเผยที่นี่ว่าแม้แต่การประชุมที่เล็กที่สุดของคนของพระเจ้า มีผู้เชื่อเพียงสองหรือสามคนเท่านั้น สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหนือธรรมชาติและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผ่านทางการอธิษฐานเห็นพ้องกัน มีบางสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ครอบครัว การงาน หรือบ้านเมืองของคุณหรือไม่? มีบางสิ่งกำลังเกิดกับคุณที่คุณไม่ชอบหรือไม่? หรือมีบางสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น? เรียกผู้เชื่อสองถึงสามคนมา อธิบายถึงเรื่องราวเหล่านั้นและอธิษฐานในความเห็นพ้องต้องกันสำหรับการเปลี่ยนแปลง

อย่าเพียงแต่พูดว่า “เห็นด้วยกับฉัน…” และเริ่มต้นพูดและอธิษฐาน อธิบายถึงเรื่องราว เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเห็นด้วยกับคุณจากใจของพวกเขา จะต้องมีการ “เห็นพ้องด้วยกันในใจ” ไม่ใช่ “เห็นพ้องด้วยกันในความคิด” นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นจะต้องอธิบายถึงสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถรับนิมิตกับคุณและอธิษฐานด้วยความเห็นพ้องต้องกัน โดยการทำเช่นนั้นยืนอย่างมั่นคงและประกาศว่า “ในนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เรายืนอยู่ต่อสู้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ และเราต้องการการเปลี่ยนแปลง!” และก็จะเป็นไปตามนั้น!

เมื่อข้าพเจ้าต้องการอธิษฐานเผื่อบางสิ่งร่วมกันกับผู้นำในการรับใช้ของเรา ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่เรียกพวกเขามาและกล่าวว่า “ทุกคน ขอให้เราอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้” ไม่! ข้าพเจ้าอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นกับพวกเขาก่อน และก่อนที่ข้าพเจ้าจะพูดจบ พวกเขาก็พร้อมแล้ว ทุกคนต้องการให้มีบางสิ่งเกิดขึ้นในทันที และเราก็เริ่มต้นที่จะอธิษฐาน ไม่เพียงพอที่จะมีบางคนอธิษฐานเผื่อคุณหรืออธิษฐานกับคุณ แต่จะต้องมีการเห็นพ้องด้วย

พระเยซูได้ให้พระคำที่ว่า “ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้” ดังนั้นอย่ารออีกต่อไป ใช้สิ่งนี้ ฉวยโอกาสในฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐานที่เห็นพ้องต้องกัน ใช้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและของคนอื่น ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ประเทศ และสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อพระสิริของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐานที่เห็นพ้อง ซึ่งเราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ที่เราต้องการ ข้าพระองค์เห็นพ้องต้องกันกับความต้องการในการอัศจรรย์และการแทรกแซงของพระองค์ในสถานการณ์ของพวกเขาทุกคน ข้าพเจ้ารวมความเชื่อของข้าพระองค์กับพวกเขาเพื่อทูลขอการอัศจรรย์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อาโมส 3:3; มัทธิว 18:20


Comments are closed