จันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2016

พลังความรัก: พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล
Love-power: The Greatest Force In The Universe
“คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม”
(เอเฟซัส 3:19)

    ความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) ความรักได้ชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตาย ความรักสามารถนำเอาทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตของคุณออกมาได้ แม้ในเวลานี้ พลังความรักของพระเจ้าก็อยู่ที่นี่ด้วย แต่จนกว่าคุณจะรู้จักความรักของพระเจ้า คุณไม่สามารถรู้จักพลังของความรักนั้นได้ บางคนไม่รู้จักความรักของพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่แน่ใจว่าพระเจ้าทรงรักเขาหรือไม่ การทดสอบง่ายๆ สามารถช่วยให้คุณรู้ได้ ถามตัวคุณเองว่า “ฉันรักพระเจ้าหรือเปล่า?” ถ้าคำตอบของคุณคือใช่ ให้ถามอีกคำถามหนึ่งกับตัวเองว่า “พระเจ้าดีเท่าฉันหรือไม่?” ถ้าคำตอบของคุณคือใช่ นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะรักคุณอย่างแน่นอน หรืออย่างน้อยที่สุดเท่ากับที่คุณรักพระองค์ แต่พระเจ้าไม่เพียงแต่ดีเท่าคุณเท่านั้น พระองค์ทรงดีกว่า

ความรักของพระองค์สำหรับคุณเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจ ไม่มีเงื่อนไข บริสุทธิ์ และถาวรนิรันดร์ พระองค์ทรงรักคุณมากกว่าที่คุณจะสามารถรักตัวคุณเอง แท้จริงแล้วคุณไม่สามารถรักพระองค์ได้ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้จักความรักของพระองค์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมยอห์นจึงกล่าวว่า “เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1 ยอห์น 4:19) เยเรมีย์ 31:3 บอกด้วยว่า “พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป”

ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์…เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราคือเต็มล้นด้วยความไพบูลย์ของพระองค์ ท่วมล้นด้วยความรักของพระองค์ สำแดงชีวิต ธรรมชาติ คุณลักษณะ และฤทธิ์เดชของพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสถึงเมื่อพระองค์ตรัสในพระวิหารว่า “ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น’” (ยอห์น 7:38) พลังความรักของพระองค์ไหลล้นจากเราไปสู่โลกนี้ (โรม 5:5) เป็นไฟที่ไม่สามารถถูกดับได้ (บทเพลงซาโลมอน 8:7) พลังท่วมท้นที่ทำลายความกลัว (1 ยอห์น 4:18) และกิจการที่ชั่วร้ายทุกอย่าง เดินในความเต็มบริบูรณ์ของพลังความรักนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงความรู้เกี่ยวกับขนาดความรักของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ถึงความกว้าง ความยาว ความลึก และความสูง ซึ่งเติมเต็มความไพบูลย์ของพระองค์ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ถูกวางรากในความรัก และหัวใจของของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยความรักของพระคริสต์ ข้าพระองค์สำแดงและส่องสว่างพระสิริของพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:14; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed