อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2015

พลังของคำพูด
The Energy Of Words

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

    ถ้าทั้งหมดที่เราอ่านในปฐมกาล 1 คือ “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน…” คงจะถูกต้องที่คาดเดาว่าพระเจ้าไม่ได้พูด พระองค์เพียงทำสิ่งต่างๆ เท่านั้น! แต่พระคัมภีร์ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น เริ่มต้นโดยการบอกเราว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก และบอกเราด้วยว่าพระองค์ทรงทำอย่างไร คือผ่านทางคำพูด บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงพูดด้วย ผ่านทางพลังแห่งถ้อยคำเหล่านั้น พระองค์ได้กำหนดและนำระเบียบเข้ามาในโลกนี้ ซึ่งมาจากที่ว่างเปล่า

สิ่งที่พระเจ้าทรงทำในช่วงเริ่มต้นนั้นคือการเปิดเผยพระลักษณะของพระองค์แก่เราในฐานะพระผู้สร้าง แสดงให้เราเห็นว่าทำอย่างไรจึงนำระเบียบ ความงดงาม และสง่าราศีมาถึงชีวิตของเรา และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมผ่านทางพลังของคำพูด ในฐานะลูกของพระเจ้า โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในคุณ คุณไม่มีทางเสียเปรียบได้ โดยคำพูดของคุณ คุณสามารถกำหนดเส้นทางของคุณในชัยชนะและความสำเร็จ คุณสามารถทำให้ชีวิตของคุณมีชัยชนะได้

ไม่ว่าคุณจะกล่าวอะไร ตราบใดที่สิ่งนั้นสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า ให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะสำเร็จ ท่ามกลางความยากลำบาก ให้ประกาศว่า “ข้าพเจ้ามั่งมีในทุกสิ่ง เพราะพรเจ้าได้ประทานความมั่งมีในทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า” ยืนยันถึงสิ่งดีต่างๆ ที่กำลังมาทางคุณและเกิดขึ้นเพื่อคุณและรอบข้างคุณ เพราะว่าพระคำกล่าวว่าโลกนี้เต็มด้วยความดีของพระเจ้า

จำไว้ว่า คุณถูกสร้างขึ้นตามพระฉายและพระลัษณะของพระเจ้า นั่นหมายความว่าคุณเหมือนพระองค์ และสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนพระองค์ ดังนั้นโดยการที่เหมือนพระองค์ ใช้ปากของคุณ คำพูดของคุณในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำนิรันดร์และไม่มีวันเสื่อมสูญไปของพระองค์ ซึ่งตกแต่งความเข้าใจของข้าพระองค์เกี่ยวกับชีวิต คำพูดของข้าพระองค์เต็มด้วยความเชื่อและมีพลัง สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ที่มีสำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5; ยากอบ 3:13


Comments are closed