อาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2016

พลังของการนมัสการที่แท้จริง

The Power Of True Worship

“เราจะพบกับชนชาติอิสราเอล ณ ที่นั่น และพลับพลานั้นจะรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระสิริของเรา” (อพยพ 29:43)

    ในการนมัสการ พระเจ้าทรงพูดกับเรา ในขณะที่คุณนมัสการพระองค์ พระองค์ทรงทำงานในวิญญาณของคุณเช่นเดียวกัน ผู้ที่นมัสการในสวรรค์ไม่เคยเงียบ เมื่อคุณต้องการทิศทาง การทรงนำ หรือการทำงานที่เหนือธรรมชาติ ให้คุณนมัสการพระเจ้า ในกิจการ 13:1-2 พระคำกล่าวว่า “…ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่า…” ทำให้เรารู้ว่าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณพระเจ้าสำแดงในบรรยากาศของการนมัสการที่แท้จริง

การนมัสการที่แท้จริงไม่ใช่การร้องเพลงคริสเตียนที่คุณชอบ แต่เป็นการยกใจและมือของคุณแด่พระเจ้า ในการให้ความเคารพถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เกี่ยวกับการกล่าวพระนามของพระองค์บนพื้นฐานของผู้ที่พระองค์ทรงเป็น สอดคล้องกับการเปิดเผยถึงพระลักษณะของพระองค์ในพระคำ

ในยอห์น 4:23 พระเยซูได้พูดถึงการนมัสการที่แท้จริงที่ทำด้วยวิญญาณจิตและในความจริง หมายความว่าคุณจะต้องนมัสการพระบิดาจากวิญญาณของคุณและตามพระคำของพระองค์ ยกตัวอย่าง เช่น พระคำของพระองค์ตรัสว่า “…ข้าพระองค์ชูมือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนของถวายเวลาเย็น” (สดุดี 141:2) นั่นหมายความถึงวิธีหนึ่งในการนมัสการคือการยกมือของคุณแด่พระเจ้า มีความหมายฝ่ายวิญญาณที่ลึกซึ้งและมีพลังในการยกมือของคุณแด่พระเจ้าในการนมัสการ คุณกำลังถวายเครื่องหอมบูชาแด่พระองค์

ในขณะที่คุณร้องเพลงและสรรเสริญพระนามของพระองค์ ให้คุณยกมือของคุณต่อพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่นานคุณจะได้อยู่ในความอบอุ่นแห่งความรักของพระองค์ และพระสิริแห่งการสถิตอยู่ของพระองค์ ทำสิ่งนี้บ่อย ไม่เพียงแต่เวลาที่คุณอยู่ในโบถส์เท่านั้น แต่ในห้องของคุณ ในรถ ในออฟฟิศ และทุกหนทุกแห่ง!

จำสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับชนชาติอิสราเอลในข้อพระคำตอนต้น พระองค์กำลังหมายถึงสถานที่แห่งการนมัสการ เป็นที่ซึ่งพระองค์จะพบกับคุณ และเปิดตาคุณให้เห็นในวิญญาณและช่วยให้คุณได้รับการสัมผัสของพระเจ้าที่คุณต้องการสำหรับพระสิริที่มากขึ้น ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ในเวลานี้ ในความรัก ความซึ้งใจ และการนมัสการ! พระองค์ได้ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงทำให้ทางของข้าพระองค์ตรงไป พระองค์ทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพระองค์ยิ่งใหญ่ และมีชัยชนะและความเป็นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ข้าพระองค์นมัสการพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่และพระสิริในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 2:8; ยอห์น 4:23-24; ฟีลิปปี 3:3


Comments are closed