อาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

พระโลหิตของพระเมษโปดก และถ้อยคำแห่งคำพยานของเรา
The Blood Of The Lamb, And The Word Of Our Testimony!

     “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่า “บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น ก็ได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้ว เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน” (วิวรณ์ 12:10-11)

น่ายินดีอะไรเช่นนี้! ลูกๆ ของพระเจ้าสามารถเอาชนะซาตานได้โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยถ้อยคำแห่งคำพยานของพวกเขา ซาตานจะไม่ชนะ มันไม่เคยชนะ และไม่มีทางชนะได้! จุดจบของมันได้ถูกกำหนดไว้และเปิดเผยกับเราแล้ว มันอาจจะมีแผนการณ์ซึ่งเป็นการหลอกลวง เราเองก็มีแผนการณ์ต่อสู้เช่นกัน นั่นก็คือพระโลหิตของพระเมษโปดก และถ้อยคำแห่งคำพยานของเรา เราจะใช้พระโลหิตของพระเยซูต่อสู้กับความยากลำบากได้อย่างไร?

บางคนบอกว่าโดย “การประพรมเลือด” แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำได้สอนไว้ พระเยซูได้แสดงถึงวิธีการใช้พระโลหิต(เลือด)ของพระองค์ในลูกา 22:19-20 “พระองค์ทรงหยิบขนมปัง โมทนาพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เขาทั้งหลาย ตรัสว่า “นี่เป็นกายของเราซึ่งได้ให้สำหรับท่านทั้งหลาย จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา” พระองค์สั่งให้เราทำสิ่งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ ใน 1 โครินธ์ 11:25-26 เราอ่านพบว่า “เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด จงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรา” เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา”

เมื่อคุณรับมหาสนิท คุณได้ประกาศพระโลหิตแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระโลหิตของพระองค์นำเราคืนดีกันกับพระเจ้า และประทานชีวิตให้เรา ฮีบรู 12:24 กล่าวว่า “และมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันเปี่ยมด้วยคุณ ไม่เหมือนเสียงโลหิตของอาแบล” ยืนอย่างมั่นคงบนความเชื่อของคุณในพระโลหิตของพระเยซู พระโลหิตนั้นกล่าวความรอดของคุณ การปลดปล่อย ความครบบริบูรณ์ ความสมบูรณ์แบบ และชัยชนะนิรันดร์เหนือซาตาน ความบาป และความตาย ดังนั้น การรับมหาสนิทคือการเฉลิมฉลองชีวิตในพระคริสต์ที่คุณได้ถูกเรียกให้มี

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระกายของพระคริสต์ที่แตกหักเพื่อข้าพระองค์ และโลหิตของพระองค์ที่ประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จดจำสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำและประกาศว่าข้าพระองค์ไม่เคยแตกสลายเพราะพระองค์ทรงแตกสลายเพื่อข้าพระองค์ ข้าพระองค์คืนดีกับพระเจ้าและถูกชำระจากความบาปทั้งปวงโดยฤทธิ์แห่งพระโลหิตนั้น ข้าพระองค์ยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อบนความจริงนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 10:4


Comments are closed